Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mobilisering til forskning – et tilgjengelig reiseliv for alle

Awarded: NOK 0.25 mill.

The aim for this project has been to identify knowledge gap and objectives related to a) accessible tourism and universal design within the tourism industry in Vesterålen and b) the relations between community development and accessible tourism. Knowledge gap has been unveiled through three workshops with participants from the tourism industry, the municipality of Hadsel and Nordland county Findings from this preliminary study has formed the basis for the formulations of goals, aims and objectives for a research project on sustainable accessible tourism within nature based destinations.

Fordi dette er et forprosjekt er det ikke rapportert på effekter.

Det å kunne reise, har blitt en naturlig del av hverdagen for mange. Mangel på informasjon, universell utforming og tilrettelegging, gjør imidlertid at det ikke er like lett å reise for de av oss som har forflytningsvansker eller andre funksjonsnedsettelser. Statistisk er det anslått at 20 til 30 prosent av befolkningen, og hver femte husholdning har en funksjonsnedsettelser (Beer m. fl. 2011). Som de fleste, reiser turister med nedsatt funksjonsevne sammen med sin partner, sine venner, barn og øvrig familie. Det betyr at de i mange tilfeller setter premisser for valg av reisemål og opplevelser, ikke bare for seg selv, men også øvrige reisedeltagere, og dermed en betydelig andel av de reisende totalt. Utenfor Norges grenser har stadig flere destinasjoner de siste årene styrket sin attraksjons- og konkurransekraft ved å utvikle det som på engelsk omtales som «accessible tourism», et reiseliv som skal være tilgjengelig for alle, også for turister som av alderdom eller andre årsaker har reise- eller forflytningsvansker knyttet til funksjonsbegrensninger. Erfaringer fra prosjektet "Opplevelser for alle" viser at mange eldre og personer med funksjonsnedsettelser velger urbane reisemål, fordi sjansen for å finne infrastruktur og opplevelsestilbud som er universelt utformet, eller er tilrettelagt er større her enn i distriktene. Mangelfull tilrettelegging for ulike behov knyttet til opplevelser og reiseliv gjør at reiselivet blir utilgjengelig for store deler av befolkningen og at reiselivet står i fare for å tape store inntekter (Eichhorn mfl., 2014). Utvikling av "Accessible Tourism" er knyttet til hvordan vi utvikler våre lokalsamfunn. For å skape et mer tilgjengelig norsk reiseliv i distriktene, må det derfor utvikles mer kunnskap i et samarbeid mellom reiselivsnæringen, offentlig sektor, FOU - miljøene og interesseorganisasjonene for funksjonshemmede.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena