Back to search

TRANSPORT-Transport 2025

Fritidsbåtplattformen - en digitalt støttet plattform for tverrsektorielt samarbeid mot fritidsbåtulykker

Alternative title: The Recreational Craft Platform - a digitally supported platform for cross-sectorial collaboration against accidents

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Number:

321016

Application Type:

Project Period:

2021 - 2023

Funding received from:

Location:

The objective of the project is to develop work processes and a supporting digital platform for cross-organisational collaboration in order to increase the safety within boating. In Norway, safety-promoting tasks are provided by a number of different governmental agencies, voluntary organisations and private companies. This includes 1) emergencies and accident responders, 2) actors that inform, disseminate knowledge, formulate requirements and guidelines to users, 3) designers, manufacturers, owners e.g. of port facilities, boats, equipment and fairways, 4) actors who analyse and obtain knowledge about accidents and boating activities, 5) supervisors of recreation crafts and equipment, and 6) regulators. These actors collect information about accidents, the boaters and the boating activity in general. Much of this information can be utilised in a better way if it is combined and shared between the actors. In addition, the actors have access to a lot of information that is not currently used in a systematic way. The Recreational Craft Platform is a project that will contribute to new information and more information sharing by developing work processes and work practices that are supported by a digital platform. As part of this work, new digital solutions will be developed (based on machine learning and big data) for obtaining information that the actors currently do not have access to. Partners in the project are the Norwegian Maritime Directorate, the Norwegian Coastal Administration, the Norwegian Police Directorate, the Royal Norwegian Boating Association, Norwegian Society for Sea Rescue, the Rescue coordination centre, SINTEF and NTNU. The activities in the project will be conducted in close dialogue with the Directorate for Civil Protection and Emergency Planning, the National Institute of Public Health, the Accident Investigation Board Norway and Finance Norway. The project has so far developed an overview of the various actors who have an important role within boating, including what tasks they perform, areas of responsibility, challenges for collaboration, what type of data/information they collect, who shares data and how this exchange takes place. Not least, what information these actors consider as important for future work. Furthermore, we have mapped information systems used by the various actors and possible integration across them. We have also tested the connection of various data with regard to obtaining new information and knowledge that is not available today. Conceptual risk models have also been developed for various hazard and accident situations, and we have started the implementation of the basic functions for the first prototype of the digital platform.

Selv om det har vært en nedadgående trend i antall dødsulykker de siste årene er antall forulykkede i forbindelse med fritidsbåter fortsatt høyt. I perioden 2009 - 2018 er det registrert 351 omkomne (SHT 2019). Ansvaret for å redusere risikoen knyttet bruk av fritidsbåter er fordelt på en rekke ulike offentlige og private aktører. De ulike aktørene samler inn data hver for seg - i ulike format - knyttet til aktivitet og ulykker på sjøen, med utgangspunkt i sine respektive ansvarsområder. Disse datakildene deles i liten grad per i dag. Samtidig er det også behov for nye typer data og bearbeidet informasjon. Hovedmålet med innovasjonsprosjektet er å lage en digitalt støttet plattform for tverrsektorielt samarbeid for arbeidet med å redusere antall ulykker og konsekvensene av ulykker med fritidsbåter. Fritidsbåtplattformen vil bestå av følgende fire delinnovasjoner: 1: En prototyp av en tverrsektoriell digital plattform basert blant annet stordata og maskinlæring for effektiv registrering, kopling og bearbeidelse av data knyttet til risiko for fritidsbåtsulykker 2: Risikomodeller basert på bruk av proaktive (”leading") indikatorer, inkludert stordata. 3: Nye tverrsektorielle arbeidsprosesser 4: Modell for risikobasert operasjonell og strategisk planlegging Det er behov for forskningsbasert kunnskap for å kunne oppnå innovasjonen. FoU-utfordringene i prosjektet knyttes til stordata, maskinlæring, risikomodellering, indikatorteori, tverrsektorielt samarbeid, digitale løsninger for samhandling og informasjonsdeling mellom distribuerte aktører (digital sikkerhet) og organisatoriske grensesnitt. Vi vil benytte et sosioteknisk perspektiv basert på avhengigheter mellom de ulike delinnovasjonene. Metodisk vil prosjektet være basert på "participatory design"/brukersentrert design-prinsipper. Nytteverdien av innovasjonen vil særlig være økt effektivitet og samhandling mot å få ned antall forulykkede på fritidsbåter i Norge.

Activity:

TRANSPORT-Transport 2025