Back to search

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

DRIVKRAFT. Ungdom og næringsliv i klima-, miljø- og energiplanlegging for bærekraftige distriktskommuner.

Alternative title: DRIVKRAFT. Youth and business actors in climate-, environment and energy planning for sustainable rural municipalities

Awarded: NOK 5.2 mill.

The main idea of DRIVKRAFT is that planning and implementation should be seen as a lasting, interactive process where co-creation is the most important work tool. The main move is to organize the process so that new ideas and new knowledge can be quickly linked to both planning and implementation of municipal Climate-, energy- and environment plans (CEE). The innovation challenges the administrative and political structures; laws and regulations, time perspective, consultation and processing. Main activities of the innovation process are: youth researchers, Participatory Value Evaluation (PVE) and CEE-workshops. The youth researcher scheme means that individual companies collaborate with students and apprentices in upper secondary school on development tasks related to the activities in the company, aiming at sustainability, renewable energy and climate. The essence of a Participatory Value Evaluation (PVE) is that individual citizens can provide advice on a government issue in an accessible way. Citizens are invited in an online environment and put on a decision-maker’s seat. They can see which choices are at stake and the range of options the government has. They are given an overview of pros and cons for each option that the decision-maker has to consider and any limitations that exist and are asked to advise the decision-maker, and to explain their preferences. In the CEE workshops young people, business, politicians and planners participate. Questions relating to the CEE-plans are brought in, along with the experiences from the youth researcher scheme and PVE. Annual CEE-workshops are held in each municipality, and project workshops where all three collaborating municipalities and partners gather are held twice. In the latter, the other municipalities in Lofoten participate. Senja, Vågan and Vestvågøy municipalities collaborate in the project, with Senja as the lead partner. Other partners are Lofotrådet, UiT, TU Delft and Nordavind utvikling.

Den bærende ideen i DRIVKRAFT er at planlegging og iverksetting av Klima-, miljø, og energiplaner (KME) i distriktskommuner skal organiseres som en varig, sammenhengende og interaktiv prosess der samskaping er det viktigste arbeidsredskapet. Tre kommuner deltar: Senja, Vestvågøy og Vågan, sammen med Lofotrådet, UiT Norges arktiske universitet, Nordavind utvikling, bedrifter, videregående skoler og forskere fra Nederland og England. Senja kommune leder prosjektet. Samskapingen skjer ved å etablere arenaer der ungdom, næringsliv, politikere og planleggere sammen arbeider med å skape nye løsninger og bringe inn synspunkter både i planleggingsprosessen og iverksettingen av KME. Mens medvirkning i planlegging tradisjonelt er knyttet til planleggingsprosessen, går denne organisatoriske innovasjonen et trinn videre, og legger opp til at medvirkningen i tillegg kobles direkte til iverksettingen. Dette krever en fleksibilitet som kan utfordre planleggingens administrative og politiske strukturer, som lover og regler, tidsperspektiv, saksbehandling, høring og politisk behandling. Tre hovedarenaer etableres for å realisere innovasjonen: Ungdomsforsker-ordning, Participatory Value Evaluation og KME-verksteder. DRIVKRAFT kombinerer dermed digital medvirkning og medvirkning som krever fysisk tilstedeværelse og direkte dialog. Det at de tre kommunene er i ulike stadier av KME-planleggingen ved prosjektstart, gjør at samskapingen tidlig i prosjektet kan rettes inn både mot planprosessen og iverksettingen, og at kommunene kan lære av hverandres erfaringer i ulike stadier. Erfaringene skal deles med de andre kommunene som er med i Lofotrådet, og prosjektet skal utveksle kunnskap og erfaringer med satsingen "Lofoten 2030 - De grønne øyene" i Lofoten. DRIVKRAFT har som ambisjon å styrke "energiborgerskapet" i distriktskommunene gjennom disse aktivitetene. FoU-delen av prosjektet er viktig for framdriften og skal ligge til grunn for utformingen av et veikart for DRIVKRAFT-modellen.

Funding scheme:

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning