Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

SMELT - Snøbehandling utført Miljøvennlig med Energinøytraliserende Lagring og Teknologi

Alternative title: SMELT - Snow Melting Technology

Awarded: NOK 10.0 mill.

SMELT - Snow Melting Technology Treatment of dumped snow (Snow disposal treatment) Snow removal is an important measure to keep roads safe and to ensure mobility after a snow fall. Policies today aim to increase pedestrian and bike commuting, especially within urban areas, as well as increasing the level of service on sidewalks, bike lanes, crossing, etc. Often, there is not enough space within urban areas to store snow that has been plowed, so the snow has to be loaded into trucks and transported away to a snow dump. This is a time and cost consuming operation, and it is not environmental friendly. SMELT looks into optimizing this operation. Formerly, snow loads were dumped into the sea. But since the snow is highly contaminated this is no longer allowed in several municipalities in Norway. Instead, collected snow has in recent years been dumped at a snow dump site. But this solution is not without complications. The snow might pollute water and ground close to the site and finding a proper location is difficult. A lot of energy is also required to transport the snow loads to allocated sites. The SMELT project is a collaboration between the municipality of Oslo and Trondheim, as well as, Trøndelag county to find better solutions for the removal of snow. The research council is a financial partner, and together we are searching for innovative ideas to meet future environmental and climate demands. The goal is to financially support businesses that want to develop a sustainable solution to our challenges, that may be monetized for local, municipal, regional use and to be made available to other road owners and operators.

For å opprettholde vedtatte veistandarder i vintersesongen og sikre fremkommelighet og trafikksikkerhet for alle er bortkjøring av snø i norske byer essensielt. God vinterdrift er også viktig for å oppnå målsetningene om økt andel gående og syklende samt for å ivareta kravene til universell utforming. Snøen som ryddes bort fra gatene er ofte svært forurenset med blant annet miljøgifter, partikler, mikroplast, sand, grus, salt og søppel. Tidligere har snøen blitt tippet direkte i sjøen, men med strengere krav og viktige hensyn til miljøet har landdeponier i større grad blitt brukt. Landdeponier løser derimot ikke forurensningsfaren smeltevannet fra snøen utgjør. En annen utfordring er at byenes arealer som tidligere har blitt disponert til midlertidige snøopplag oftere blir bortprioritert til fordel for fortetting eller andre fellesareal. Dette har ført til at snøen må transporteres lenger unna som igjen fører til økte klimagassutslipp. Vi må derfor tenke nytt rundt snøhåndtering i byer. For å møte utfordringene knyttet til strengere krav og mindre plass er det behov for nye, kostnadseffektive løsninger som kan håndtere nødvendig kapasitet og frekvens som ikke gir negative konsekvenser for natur og miljø. Den nye løsningen må være skalerbar og dekke behovet til både store og små aktører. Løsninger som i tillegg ser på gjenvinning av ressursene i snøen og bruker snøen som en egen ressurs vil gi et stort verdiskapingspotensial i flere markedsledd og vil være attraktivt for offentlige og private aktører både nasjonalt og internasjonalt.

Activity:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Thematic Areas and Topics