Back to search

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Implisitt: Avdekking av Kjønnspartiskhet i akademia med fokus på filosofi.

Alternative title: Implicit: Uncovering gender bias in academia, focusing on philosophy.

Awarded: NOK 0.99 mill.

Academic philosophy is male dominated both in numbers of scientific staff, and in regard to the ways in which philosophical canon is traditionally communicated. The question of why this is the situation has been discusses for a long time. The lack of female role models, or that philosophical methodology and theory exclude women?s experiences and way of thinking has been some of the explanations. Recently the focus has been more on structural and cultural factors. For instance on how implicit gender bias may affect methods of argumentation, conceptions of scientific excellence, as well as social interaction on the work place. IMPLICITT is implementing measures designed to uncover, and reduce the effect of, implicit gender bias in academic philosophy and promote cultural and structural changes in the field. The project is run by the ?Feminist Philosophy Research Group? (Department of Philosophy, UiT) in collaboration with the research group ?Contemporary Gender Studies? (Center for women?s and gender studies, UiT). The project provides interventions and arrangements aimed at revealing gender biases that have an effect on recruitment and evaluation and on the academic culture in general. The project is carried out via organization of seminars and conferences, as well as via production of tools for reflection on equality and diversity in the academia.

-

IMPLISITT er forankret I forskningsgruppen i feministisk filososfi på Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved UIT, og gjennomføres i samarbeid med forskningsgruppen ConGen ved Senter for Kvinne og Kjønnsforskning ved UiT. Prosjektet består av ulike tiltak som har som formål å identifisere og endre strukturelle og kulturelle årsaker til skjev kjønnsbalanse i filosofi. Skjev kjønnsbalanse gjelder både blant ansatte, studenter og i den pensumlitteraturen som brukes. Prosjektet sikter mot å utvikle verktøy som kan bidra til å skape en organisasjons og ledelseskultur som arbeider aktivt med å skape et inkluderende arbeidsmiljø, samt en mer refleksiv og kritisk forståelse av sitt eget fag og fagkultur. En styrking av både det lokale og nasjonale nettverket kan bidra til en viktig endring av både den akademiske kulturen og fremtidig kunnskapsproduksjon. Tiltakene er organisert i fem aktivitetsklynger som er basert på NFRs anbefalinger og resultater fra Prestisje Prosjektet (BALANSE Program 2018-2021/281861)) som viser at effektive tiltak må være fagmiljøspesifikke: (A) Analyse av egne utfordringer; (B) Aktiv miljøbygging; (C) Publiseringsstøtte; (D) Mentorordninger; (E) Lete- og finnekomiteer for rekrutering.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse