Back to search

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Implisitt: Avdekking av Kjønnspartiskhet i akademia med fokus på filosofi.

Alternative title: Implicit: Uncovering gender bias in academia, focusing on philosophy.

Awarded: NOK 0.99 mill.

IMPLISITT was a two-year long intervention project at UiT The Arctic University of Norway and financed by the BALANSE program, The Research Council of Norway. The project was run by the Feminist Philosophy Research Group in collaboration with the Center for Women's and Gender Research and carried out through a range of targeted activities aiming at increasing awareness and counterbalancing the negative effects of implicit bias and stereotype threats in women’s career development within the field of philosophy. IMPLISITT’s main goal was to locally identify the degree in which implicit biases and stereotype threats contribute to keeping philosophy as an outlier among other Humanities fields when it comes to gender balance and to establish mechanisms for reducing the negative impact of bias in the field. The lack of gender balance at the local level has been connected to unbalanced power relations among colleagues and also between instructors/supervisors and students. In turn, such unbalances have been connected to the creation of systematic advantages favoring a certain group at the expense of others to the point of affecting a fair distribution of resources, opportunities, power, and recognition in the field. Since implicit biases have pervasive effects for women in philosophy affecting not only methods of argumentation, conceptions of excellence, and social interactions at the workplace and learning experiences in the classroom, IMPLISITT directed its interventions towards structural and cultural changes in the field. These interventions sought to highlight the responsibilities that academic philosophers have in the different roles they play in sustaining the structure and in nourishing a culture of exclusion at many times indirectly and unconsciously. While it is difficult to measure the immediate effects of interventions targeting structural and cultural changes, the outcomes of these interventions can be summarized in terms of new hirings of permanent staff, recruiting and retention of female students, diversification of syllabi, participation in the national debate, and inclusion of feminist philosophy in diverse programs at outside the philosophy ones. The main gain, however, comes from the pushing of boundaries for what is acceptable and not acceptable exclusion in the field. Beyond local changes, the most important outcome of the project is the joint publication together with the Prestige-project of the practical-oriented book Duarte, M., K. Losleben, and K. Fjørtoft (May 2023) Gender Diversity, Equity, and Inclusion in Academia: A Conceptual Framework for Sustainable Transformation. Routledge (Open Access).

Selv om det er vanskelig å måle den umiddelbare effekten av tiltak rettet mot strukturelle og kulturelle endringer, kan resultatene av disse tiltakene oppsummeres konkret i form av nyansettelser av fast ansatte, rekruttering og gjennomstrøming av kvinnelige studenter, deltakelse i den nasjonale debatten, inkludering av kvinnelige filosofer samt kvinnelige perspektiver i pensum, og inkludering av feminist filosofi i utdanning utenfor instituttet. På Institutt for Filosofi og Førstesemesterstudier ved UiT, var det i 2020 stor mangel av kvinner iblant studenter på både MA og BA programmene og kvinneandelen blant fast vitenskapelig ansatte var på 21%. I 2023, observerer vi en økning av antall kvinnelige studenter og har 29% kvinner blant de faste vitenskapelige ansatte. Per i dag, er også majoriteten av stipendiater ved IFF kvinner, kvinnelig MA student har fullført mastergrad med topp karakter i høst 2020 og kvinnelig BA studenter leverer bacheloravhandling nå i vår. Seminarer om mangfoldsperspektiver i undervisning har konkret bidratt til at utviklingen av en ny lærebok til ex.phil inkluderer kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i både form og innhold på alvor, og vil etablere en betydelig bedre balanse i pensum. Vi betrakter disse forbedringer som substansielle og viktig for fagmiljøene ved UiTog nasjonalt. Håndbok om likestilling og mangfold, som er spesielt rettet mot vitenskapelig og administrative ansatte, blir publisert i mai 2023 (open access) og vil forhåentiligvis bidra til å begrepsfeste og endre ekskluderende praksis i akademia. Den største gevinsten kommer imidlertid fra å skyve grenser for hvilke type ekskludering som er akseptabelt og ikke akseptabelt i feltet.

IMPLISITT er forankret I forskningsgruppen i feministisk filososfi på Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved UIT, og gjennomføres i samarbeid med forskningsgruppen ConGen ved Senter for Kvinne og Kjønnsforskning ved UiT. Prosjektet består av ulike tiltak som har som formål å identifisere og endre strukturelle og kulturelle årsaker til skjev kjønnsbalanse i filosofi. Skjev kjønnsbalanse gjelder både blant ansatte, studenter og i den pensumlitteraturen som brukes. Prosjektet sikter mot å utvikle verktøy som kan bidra til å skape en organisasjons og ledelseskultur som arbeider aktivt med å skape et inkluderende arbeidsmiljø, samt en mer refleksiv og kritisk forståelse av sitt eget fag og fagkultur. En styrking av både det lokale og nasjonale nettverket kan bidra til en viktig endring av både den akademiske kulturen og fremtidig kunnskapsproduksjon. Tiltakene er organisert i fem aktivitetsklynger som er basert på NFRs anbefalinger og resultater fra Prestisje Prosjektet (BALANSE Program 2018-2021/281861)) som viser at effektive tiltak må være fagmiljøspesifikke: (A) Analyse av egne utfordringer; (B) Aktiv miljøbygging; (C) Publiseringsstøtte; (D) Mentorordninger; (E) Lete- og finnekomiteer for rekrutering.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Funding Sources