Back to search

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

HiddenFigures - Veien til et inkluderende forskningsmiljø

Alternative title: HiddenFigures - leading the way to inclusive research environments

Awarded: NOK 0.95 mill.

The HiddenFigures project aims to achieve long-lasting gender balance and diversity through increasingly inclusive working environments. The focus is to dismantle some of the structural and systemic barriers to advancement for women and minorities in research (i.e., to change the system, not the individuals). This kind of sustainable change requires strong, consistent and distributed leadership. HiddenFigures' targeted activities will be integrated into Simula's existing professional development and leadership training programs, in order to create a culture of leadership throughout Simula that is inclusive of researchers' varied backgrounds and life circumstances. These offerings will include evidence-based, world-class leadership training for new and experienced leaders, mentoring groups to provide realistic career advice and peer support, access to a wider variety of guest lectures and seminars, and effective measures for countering structural bias. As a part of BalanseHub, HiddenFigures will share experiences, both successes and failures, within the network and, in turn, to learn from the other projects and access to up-to-date knowledge and best practices for workplace inclusion in research environments throughout Norway. Combined with Simula's existing programs, HiddenFigures will bring about more inclusive and welcoming workplaces for all employees, and thereby help to attract and retain highly-qualified women (and men) in research. By retaining a larger share of women into the senior levels of research, we can improve the overall quality and innovation of scientific production at Simula and beyond.

Hovedmålet for HiddenFigures har vært å finne praktiske, effektive og bærekraftige tiltak som kan gi Simula-ledelsen et bedre utgangspunkt for å skape et mer inkluderende arbeidsmiljø for alle ansatte. Selv om vi forventer at dette vil bidra spesielt til å beholde talentfulle, kvinnelige medarbeidere, vil det også ha en positiv kjønnsnøytral effekt. Som en del av BALANSE-programmet, har HiddenFigures-prosjektet gitt et godt rammeverk for å diskutere de underliggende problemstillingene, samt nødvendige midler for å teste nye initiativer. HiddenFigures har bidratt med økte ressurser og fokus på ulike aspekter av ledelse. Prosjektet har hevet kompetansen blant Simulas ledere og dette har kommet flere målgrupper til gode, fra individuelle ledere og deres respektive team til alle Simulas ansatte. Videre har det ført til mer åpne diskusjoner blant ledere, samt positive endringer i forventninger og adferd. Vi tror dette vil gi bedre arbeidsforhold for alle ansatte, samt en høyere grad av tilfredstillelse og tilhørighet, noe som øker sannsynligheten for at dyktige forskerne velger å fortsette i forskning gjennom forskjellige faser av livet. HiddenFigures har også ført til en bredere erkjennelse om at opplevelsen av arbeidsmiljøet – om en ansatt trives og kan fokusere på arbeidet sitt, eller blir ofte distrahert av misforståelser eller manglende tilhørighet – påvirkes av flere faktorer enn den nærmeste lederen. Vi har systematisk vurdert retningslinjer og prosedyrer, samt hvordan de ansatte påvirkes av disse. Denne gjennomgangen har gitt verdifulle tilbakemeldinger på hva som fungerer bra og hva som bør forbedres, og har bidratt til økt bevissthet og forankring på tvers av organisasjonen. Tiltakene i HiddenFigures har bidratt til en sterkere felles forståelse av 'god ledelse'. Tiltakene har økt kompetansen om hvordan man kan implementere dette i det daglige, og dermed legge til rette for inkluderende og givende arbeidsmiljøer på tvers av Simula. Dette prosjektet har bygget på allerede implementerte programmer, og vi vil jobbe kontinuerlig med dette lenge etter at prosjektperioden er over.

HiddenFigures har som mål å oppnå langsiktig kjønnsbalanse og mangfold gjennom å utvikle stadig mer inkluderende arbeidsmiljø. Prosjektets fokus er å bryte ned strukturelle barrierer som kan forsinke eller forhindre at subpopulasjoner av kvalifiserte forskere kan avansere i forskning. Målet er ikke å oppfordre kvinner og minoriteter å tilpasse seg til status quo – dvs, HiddenFigures skal bidra til å endre systemet, ikke personene. Gjennomføring av en bærekraftig endring krever sterk, konsistent og distribuert ledelse. HiddenFigures beskriver initiativer som vil bli integrert inn i Simulas nåværende programmer for profesjonell utvikling og lederutvikling, med den hensikt å skape en ledelseskultur på tvers av Simula som er inkluderende med tanke på forskernes ulike bakgrunner og livssituasjoner. Disse tilbudene vil inkludere evidens-basert kurs for nye og erfarne ledere gitt av internasjonalt anerkjente eksperter; mentor-grupper for å gi realistiske karriereråd og støtte fra fagfeller; tilgang til et bredt utvalg gjesteforelesere og seminarer; og effektive tiltak for å overvinne strukturell forutinntatthet. Som deltager i BalanseHub, vil HiddenFigures dele erfaringer og tilbakemeldinger på initiativene med nettverket, lære fra andre prosjekter, og benytte seg av tilgangen til utprøvde praksiser og oppdatert kunnskap om kjønnsbalansen i forskningsmiljøer. Tiltakene i HiddenFigures, kombinert med Simulas eksisterende programmer og retningslinjer, vil føre til en mer inkluderende og innbydende arbeidsplass for alle ansatte, og dermed bidra til å tiltrekke seg og beholde høyt kvalifiserte kvinner (og menn) i forskning. Ved å beholde en større andel høyt kvalifiserte kvinner i vitenskapelige seniorstillinger kan vi forbedre den generelle kvaliteten og innovasjonen i den vitenskapelige produksjonen på Simula og i våre samarbeid med andre institusjoner.

Funding scheme:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Funding Sources