Back to search

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

BalanseINN - Gender Equality in Top academic positions in Inland Norway University of applied sciences.

Alternative title: BalanseINN - kjønnsbalanse i akademiske toppstillinger ved Høgskolen i Innlandet

Awarded: NOK 1.0 mill.

BalanseINN: More Women in Academic Top Positions At Inland University of Applied Sciences (INN University), the majority of students are female, there is an equal share of female and male PhD-candidates and we have more women than men when looking at staff numbers in general. However, the number of women defined to be holding academic top positions is considered too low, currently at 30 percent. The Project ?BalanseINN? aims to discover what must be done in order to increase the number of women in academic top positions. INN University has set to achieve a goal of 42 % female representation in academic top positions by the end of 2023. The project activities are designed to give an important push towards reaching our goal of increased female representation. We know that there is internal variance within the organization, i.e. variety in gender balance between faculties and within the position hierarchy. The first project period will focus on establishing an overview of the actual variance in gender representation and providing insight into the possible mechanisms which do lead to such variations. The knowledge we gain through the first project period will be the basis for the further development of a management training program on the subject of ?gender equality in academia?. The program will be developed in house and offered as a digital course, and will amount to a total of 10-15 hours with the possibility of certification. The training will take place in the second year of the project period. The third activity is designed to follow up on the identified mechanisms behind the diversity of gender balance in our faculties, where we will develop goal- and contextually oriented activities for each faculty to be followed up on after the project period. Our internal Committee of Diversity and Gender Equality will be involved in the project. This will contribute to increased competence and provide an arena for sharing experiences and best practice.

-

BalanseINN- prosjektet har som formål å bidra til jevnere kjønnsbalanse ved Høgskolen i Innlandet. I dag er det en høyere andel menn i dosent - og professorstillinger enn kvinner (70 vs 30 prosent). Målet er å øke kvinneandelen til 42 prosent innen 2023. Aktivitetene i prosjektet bygger på hverandre, setter fokus på hvor og hva utfordringene ved institusjonen er, gir kunnskap om hvordan møte utfordringene og målrettede tiltak for å løse de fakultetsvise utfordringene. Det skal gjøres en systematisk analyse av institusjonens utfordringer for å identifisere hvor og hva barrierene for kjønnslikestilling i akademiske toppstillinger, er. Analysen baserer seg på statistikk og intervjuer med ansatte. Kunnskapsgrunnlaget er utgangspunkt for utvikling av et nettbasert kurs om likestilling i akademia. Kurset tilbys alle ledere på fakultets-, institutt-, og seksjonsnivå, og inngår som en del av "lederskolen" ved høgskolen. Kjønnsfordelingen i dosent- og professorstillinger varierer mellom fakultetene og instituttene. Det skal derfor utvikles målrettede tiltak knyttet til kvalifisering og rekruttering, forankret i og tilpasset hvert av fakultetenes behov for å møte de utfordringene som analysene har avdekket. Høgskolen i Innlandet er et resultat av fusjonen mellom Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. I fusjonsprosessen var det redusert oppmerksomhet på tiltak og strukturer for likestillingsarbeid. I fjor ble Handlingsplan for likestilling og mangfold vedtatt, og den skal implementeres i år. Dette arbeidet er lagt til det nyetablert Utvalg for likestilling og mangfold, og det er medlemmer fra utvalget som skal delta i BalanseHub. Deltakelsen gir innsikt og kunnskap om ideer, metoder og teorier om kjønnsbalanse i akademia som er relevant for BalanseINN og utvalgets arbeid, og også for Høgskolen i Innlandets pågående prosesser som omhandler ny strategi, ledelseskultur med fokus på flere diskrimineringsgrunnlag og arbeidsmiljøundersøkelser.

Funding scheme:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse