Back to search

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Fra "best i klassen" til systematisk arbeid for kjønnsbalanse

Alternative title: From "best in class" to systematic work for gender balance

Awarded: NOK 1.0 mill.

Østfold University College (HiØ) has, with funding from the Research Council's Balansemidler, worked on the project From "best in class" to systematic work for gender balance (BESK) from 2020 to 2022. Work on gender balance in research is nothing new for HiØ. KvinnForsk, a network for female researchers, was established with initial support from the Committee for Gender Balance in Research (KIF Committee) in 2009, the college was early on in introducing action plans for equality, diversity and inclusion, and in 2019 Khrono appointed HiØ as "best in the class" when it came to gender balance among employees with top skills. Despite a lot of good work, in 2019 there were still challenges related to the fact that KvinnForsk and the KvinnForsk-initiated initiative with a mentoring scheme for female researchers was mainly based on zealots, the annual reports showed an under-representation of women within male-dominated fields, as well as lower average salary and higher degree of part-time employment among women. The aim has been to share knowledge, document and further develop the good initiatives and practices that already existed through KvinnForsk and the mentoring scheme, and in addition work to bring the gender balance perspective into management dialogue and organizational structure. To gain knowledge about the network, the mentoring scheme and any other measures for gender balance, interviews were conducted with current and former managers of the KvinnForsk network, members of KvinnForsk, mentors and adepts, as well as with former and current faculty management. The project group has participated in meetings in KvinnForsk, faculty and department meetings, the faculty's leadership group and in the Working Environment Committee to inform about the project and eventually also the results. An interview with the project manager on the college's website, a feature in the local newspaper and posts on the research administration's blog have also been channels for disseminating information about the project and about gender balance in research in general. The results of the analysis work, together with knowledge acquired through participation in BalanseHub, form the starting point for "best practice" descriptions and recommendations for running a network for female researchers (such as KvinnForsk) and for organizing mentoring schemes similar to the one initiated by KvinnForsk. The knowledge and documentation from the project are available for use in the college's further work with equality, diversity and inclusion, but also in the process towards more systematic work with competence development for employees. A concrete result is that the Working Environment Committee is in the process of establishing a project group that will look at how the college can organize work with equality, diversity and inclusion as best as possible to ensure greater focus and better anchoring for the work at institutional level as well as outside each unit/faculty. Despite the interviewed members' positive experiences with the network, the evaluation showed that the expectations of the network were very different. In line with the "best-practice" description and knowledge of the existing network, the network's members have decided to start a revitalization process with the aim of establishing a network for researchers who are concerned with gender balance, equality, diversity and inclusion, both in terms of organizational work and the situation in academia, but also to create an arena where those researching issues related to the subject can gather. In addition to the internal information sharing, postings online and in the local newspaper, work on scientific documentation of results from the project is also underway. An article and a poster for the conference INTED - International Technology, Education and Development Conference, have been accepted and will be presenter at the conference in March 2023. The article will be published in Proceedings. The project will also be presented at the Network conference for equality workers in April. The researchers in the projectgroup are also working on two journal articles, one in Norwegian and one in English. The Norwegian-language article focuses on experiences and knowledge from the evaluation of the network and the mentoring scheme and will be aimed at a Scandinavian journal. The English-language article discusses challenges with equality work in a more general perspective. The BESK project and the Research Council funding, have created a new space of opportunity in that the work on equality, diversity and inclusion has received attention and has been brought into the limelight. Organizational and cultural change takes time, and it is positive that several processes at different levels in the organization are underway as a result of the project. The project group is looking at opportunities to apply for funds to be able to continue the work and to be able to utilize the opportunity space.

Tiltakene KvinnForsk som nettverk for kvinnelige forskere i kompetanseløp og mentorordningen er evaluert, noe som har resultert i at høgskolen har fått et kunnskapsgrunnlag som kan være utgangspunkt for en videreutvikling av tiltak for å fremme kjønnsbalanse i forskning, men også som kunnskapsgrunnlag for arbeid med likestilling, mangfold og inkludering, samt kompetanseutvikling mer generelt. Kunnskapsgrunnlaget BESK-prosjetet har generert handler om: • Økt bevissthet rundt ordninger som nettverk for kvinnelige forskere og mentorordning organisert av det samme nettverket (dokumenteres i "best-practice"-beskrivelser og i populærvitenskapelige såvel som vitenskapelige publikasjoner); - effekten tiltakene har hatt og har for den enkelte så vel som for fakultetet og høgskolen - behovet for at slike ordninger implementeres som en del av det systematiske kompetansearbeidet som del av organisasjonsstrukturen • Økt bevissthet om viktigheten av å jobbe systematisk for likestilling, mangfold og inkludering i organisasjonen - behovet for å revurdere måten høgskolen har organisert sitt arbeid med likestilling, inkludering og mangfold, inkludert arbeidet med handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold og Gender Equality Plan (nytt prosjekt igangsatt av Arbeidsmiljøutvalget) - klargjøring av forankring og ansvar - synliggjort sammenhengen mellom ulike initiativ/prosjekter; f.eks. HiØ’s deltakelse i nettverk «Menn i sykepleie» og systematisk arbeid med rekruttering til et mer kjeønnbalansert kollegium • Økt bevissthet og interesse for å trekke inn kjønnsbalanse og likestilling i forskningsaktiviteter, pågående og fremtidige forskningsprosjekter - Planlegging av et revitalisert forskernettverk som er engasjert i tematikken kjønnsbalanse, likestilling, mangfold og inkludering - Koblingen forskningsaktiviteter, samfunnsmandatet og regionale utfordringer (Østfold) BESK-prosjektet og deltakelsen i BalanseHub har nådd ut til en stor del av ledere og ansatte gjennom intervjuer med fakultetsledere (tidligere og nåværende), ledere for nettverket KvinnForsk (tidligere og nåværende), mentorer og adeptere, og gjennom informasjon og oppdateringer om prosjektet ved fakultets- og instituttmøter, ledermøter, møter i Arbeidsmiljøutvalget samt i nettverket KvinnForsk gjennom hele prosjektperioden. Rektoratet ved rektor og prorektorer har også fått informasjon og innspill fra prosjektgruppen, og prorektor for utdanning er også nestprosjektleder i BESK-prosjektet. Prosjektgruppen har på bakgrunn av prosjektresultatet og -erfaringer gitt innspill til saker relatert til Gender Equality Plan i høgskolens sentrale forskningsutvalg. Prosjektet har blitt presentert i arbeidsmiljøutvalget, som ved HiØ er de som p.t. har ansvar for arbeidet med likestilling, inkludering og mangfold. Det er startet en dialog mellom prosjektleder i BESK og AMU for å se på hvordan HiØ skal jobbe videre med kjønnsbalanse, likestilling, inkludering og mangfold, og AMU etablerer en prosjektgruppe.

I 2019 ble Høgskolen i Østfold omtalt som best i klassen når det gjaldt kjønnsbalanse blant dosenter og professorer (Khrono, september 2019). Til tross for en god kjønnsbalanse blant ansatte med toppkompetanse, viser HiØ's årsrapport fra 2019 at kvinner fortsatt er underrepresentert innen mannsdominerte fagområder som ingeniørfag og informasjonsteknologi. Videre viser årsrapporten at kvinner har gjennomsnittlig lavere lønn enn menn i samtlige stillingskategorier og at bruken av deltid er høyere for kvinner. Prosjekt BESK vil bidra til å skape en bedre kjønnsbalanse og styrke likestillingen i hele organisasjonen. Som en del av nettverket og BalanseHub, vil prosjektet bidra til bedre kjønnsbalanse gjennom å dele erfaringer med allerede eksisterende aktiviteter som drift av KvinnForsk samt mentorvirksomheten organisert av det samme nettverket. Deling av erfaringer vil gjøres med utgangspunkt i evalueringen av KvinnForsk som lokalt nettverk for kvinnelige forskere og mentorvirksomheten hvor kvinnelige forskere i kompetanseløp får tilbud om veiledning. Erfaringsoppsummeringer eller "best practice"-beskrivelser vil utarbeides for å muliggjøre erfaringsdeling både lokalt ved Høgskolen i Østfold, gjennom BalanseHub samt på arenaer og for aktører utenfor nettverket. Den pågående omorganiseringsprosessen representerer en arena hvor det avgjørende å få kjønnsbalanse-perspektiv integrert som en del av organisasjonskultur så vel som organisasjonsstruktur ved Høgskolen i Østfold. Konkret vil prosjektet arbeide for at kjønnsbalanseperspektivet skal tas inn som del av styringsdialogen i det kontinuerlig organisasjonsarbeidet og i prosesser med omorganisering. I forbindelse med den pågående omorganiseringen vil prosjektet bidra til at kjønnsbalanse inkluderes i arbeidet med å etablere nye rutiner, råd og utvalg og deres mandat, både på organisasjons- og fakultetsnivå.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

Funding scheme:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Funding Sources