Back to search

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kvinneløftet

Alternative title: Promotion for women

Awarded: NOK 1.0 mill.

The annual status report for higher education in Norway demonstrates that it is more likely that male rather than female associate professors will become full professors. Gender balance in academia is important from perspectives such as gender equality, democratic ideals, national goals, research relevance and quality. At Volda University College (HVO), targeted measures are needed to increase the proportion of women in top scientific positions and for more women to gain competence in research leadership. This is not about quotas, but about motivating women to pursue an academic career and to have the right structures in place to support them in a competence boost towards the top. HVO is among the HE institutions in Norway that have the greatest challenges with gender balance. At the same time, we have many female associate professors who publish well and who can achieve top competence with the right support and motivation. HVO has promotion programs in the form of professor scholarships (provide as much research time and funds as a PhD scholarship and include a mentor) and R&D scholarships (semester without teaching). In recent years, women have been allocated half of the funds from these schemes. This support provides research time and opportunity to build competence for the individual scholar, but it does not change the structures that make it more difficult for women to become professors. Until now, the schemes have not been used strategically to prioritize the underrepresented gender. HVO needs more progressive measures to increase the gender balance, and we need to involve the managers and to include the working conditions. Through the allocation from the Balance program at the Norwegian Research Council and the participation in the national Balance Hub, HVO will have better capacity and knowledge to analyze our challenges and to implement measures that will have effect on the gender balance. One of the main measures we have implemented is to establish a local women's network that has four meetings a year. Two meetings have been held this spring, and two meetings are planned for this autumn. We have also had a promotion seminar and started a mentoring scheme for competence promotion.

-

«Kvinneløftet» er kjønnsbalanseprosjektet til Høgskulen i Volda og gir tilgang til BalanseHuben (2021-2022), Forskingsrådet si nettverksstøtte. Formålet med «Kvinneløftet» er å doble talet på kvinnelege tilsette med toppkompetanse og å få fram fleire kvinnelege forskingsleiarar. HVO har utfordringar med kjønnsbalanse på fleire avdelingar, og deltakinga i BalanseHuben vil vere med på å sette fokus på korleis HVO skal arbeide for å nå måla om kjønnsbalanse gjennom å motivere og støtte kvinner til å satse på ein forskarkarriere gjennom eit nytt kvinnenettverk ved HVO. I prosjektet deltek tre sentrale leiarar, forskingssjefen og to dekaner, som har moglegheit til å jobbe for å betre kjønnsbalansen ved HVO. Vi søker også om ein stillingsressurs i 25% som skal jobbe prosjektbasert med kjønnsbalanse i to år som forskingsrådgivar. Forskingsrådgivaren skal etablere og organisere kvinnenettverket ved HVO og jobbe tett med forskingssjef og den øvrige leiinga om aktuelle tiltak. HVO har gode opprykksprogram i form av professor- og FoU-stipend, og dei siste åra har kvinner vore tildelt halvparten av midlane frå desse ordningane. Dei gir mykje forskingstid og høve til å bygge kompetanse hos den enkelte, men endrar ikkje strukturane som gjer det vanskelegare for kvinner å oppnå toppkompetanse. Forsking og statistikk viser at det er høgare sannsynlegheit for at mannlege enn kvinnelege førsteamanuensar vert professorar. Vi ser at vi må gå inn med meir strategisk styring og fleire tiltak for å auke kvinnedelen, og at vi må arbeide målretta med strukturelle, kulturelle og historiske årsaker til manglande kjønnsbalanse. Det handlar ikkje om å kvotere, men om å motivere kvinner til å satse på ein akademisk karriere og å ha dei rette strukturane på plass for å støtte dei i dette. Dei mest sentrale utfordringane vi forventar å møte i prosjektet er nettopp å finne dei gode løysingane som gjer at kvinner får moglegheit til å prioritere eit karriereløp som fører til toppkompetanse.

Funding scheme:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse