Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Hunting the humpback salmon

Alternative title: Jakten på pukkellaksen

Awarded: NOK 5.2 mill.

"Hunting the humpback salmon" is an innovation project revolving around modernisation of Norwegian river management systems through development of new technology, and preserving local eco-systems and habitats. Northern Norway has for the past 4 years seen an increasing invation of humpback salmon, which threatens native salmon populations and other species along the coast. Nationally, we lack the technology and the knowledge to prevent humpback salmon from permanently manifesting itself in Norwegian rivers. Additionally, there is a general lack of research data regaring the humpback salmon and how it impacts the local eco-systems and environments. This project is the first step in a long term development program to develop both technology and methods that enables more effective and modern management of rivers, managment of local eco-systems, and position Norway as the leading actor of innovative river management methods and systems. The impact of the project has both a national and international perspective. At present, river managers uses methods and techology developed during the 60s and the 70s, and hence there exists an enormous potential for both development of new and relevant technology, and development of new and modern standards and procedures.

Mosjøen og Omegn Næringsselskap kf (MON kf) er et kommunalt foretak eid av Vefsn kommune og har ansvar for ivaretakelse og forvaltning av vernede vassdrag i Vefsn kommune inkludert Vefsna, Fusta og Drevjaelva. MON kf har gjennomført en rekke prosjekter deriblant å behandle vassdraget Vefsna for parasitten Gyrodactulus salaris (Gyro), og i 2017 ble elva erklært friskmeldt for Gyro. Nå ligger hovedfokuset på å bygge opp fiskebestandene som naturlig hører til her, men ved friskmelding av elva og oppbygging av fiskebestandene har det dukket opp andre trusler det er et pressende behov for å ta tak i for å ivareta økosystemet og sikre god forvaltning. Pukkellaks (Oncorhynchus gorbuscha) er en fremmed og fremvoksende art i Norge, som er spesielt tallrik i Nord-Norge. Pukkellaksen er en stillehavslaks som fra 1950-årene og framover til omkring 2000 ble introdusert til elver i Nordvest-Russland, og som derfra har spredt seg til Nord-Norge. Det er knyttet stor usikkerhet til hva slags effekt pukkellaksen vil ha på norske fiskesamfunn, men pukkellaksen blir i dag karakterisert som en «høyrisiko» art i Norge da det kan oppstå konkurranse om gytehabitat mellom pukkellaksen og stedegen laksefisk. Den sentrale utfordringen offentlig forvaltning står overfor for å løse utfordringene knyttet til pukkellaksen er å fremskaffe store mengder med pålitelig data som kan si noe om bestandsutviklingen av av denne arten og effekten den har på lokale økosystemer.

Activity:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Thematic Areas and Topics

LTP2 HavPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannGrunnforskningBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetPolitikk- og forvaltningsområderForskningFNs BærekraftsmålDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningMiljø og naturmangfoldPortefølje Industri og tjenestenæringerPolitikk- og forvaltningsområderFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPortefølje HavPortefølje Muliggjørende teknologierLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterBransjer og næringerUtviklingsarbeidPortefølje Naturvitenskap og teknologiDelportefølje Klima og miljøLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje LivsvitenskapMarinMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelseDigitalisering og bruk av IKTIKT forskningsområdeBransjer og næringerIKT-næringenMiljø og naturmangfoldMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterLTP2 Innovasjon i stat og kommune