Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Data-driven co-creation - methods and tools for sustainable innovation and societal development

Alternative title: Datadrevet samskaping - metoder og verktøy for bærekraftig innovasjon og samfunnsutvikling

Awarded: NOK 7.0 mill.

In 2015, the UN adopted the Sustainable Development Goals, concerning all parts of society. In May 2019, the Norwegian government decided that the 17 main SDGs should institute political trails towards handling our era?s greatest challenges ? municipality level included. Ålesund and Bærum have used a set of indicators from the UN organization United for Smart Sustainable Cities (U4SSC) to analyse the local sustainability status. A variety of sources to, and owners of, relevant data to local sustainability, participated. The analysis shows that sustainability challenges and opportunities are owned by municipalities in partnership with other public and private societal actors. Regardless, to this date, these actors have to a lesser extent been connected to the municipalities? sustainability work. The purpose of this project is to change this through the innovation of methods and tools for sustainable development in the sectors of energy governance and circular economy. The project will ? Use data and co-creation as tools for local policy development ? Develop models and tools using digital twin technology ? Create business and cooperation models for SDG-work ? Use new knowledge to create local, regional and scalable innovations for sustainable development In this project, Ålesund, Bærum, Offshore Simulator Centre AS and NTNU, will research and implement an integrated data platform for visualization, simulation and analysis of data to provide new sustainability insights. The project will involve decision makers, stakeholders and residents in developing sustainable policy in smart municipalities, making use of data driven co-creation. The project will to a large extent facilitate for participatory research on the basis of specific issues that become visible along the way. R&D activities shall contribute to innovations in the project. Innovations developed through the project will affect the quality and impact of the sustainability work in Norwegian municipalities. The project startet in september 2021 and is currently working to operationalize the project and conduct stakeholder analysis.

Innovasjonsideen i prosjektet er 1) å utvikle modeller og verktøy for innovasjon og samarbeid om bærekraftig samfunnsutvikling i kommuner, 2) å skape nye forretningsmodeller og samarbeidsformer for arbeid med et utvalg bærekraftsmål i smarte byer og 3) å kunne bruke ny kunnskap for å skape lokale, regionale og skalerbare innovasjoner for bærekraftige løsninger. Prosjektet tar utgangspunkt i kommunenes resultater etter KPI-undersøkelsen for smarte byer, gjennomført av FNs nettverk for smarte bærekraftige byer (U4SSC) våren 2020. For Ålesund og Bærum var resultatene ulike, men synliggjorde at eierskap til bærekraftsmålene i kommuner deles av mange tjenesteytere og leverandører, at bærekraftig utvikling skapes i et samarbeid mellom disse og at samarbeidet bør være datadrevet. I prosjektet vil FoU-aktiviteter og innovasjonsprosesser integreres i og med hverandre. I stor grad vil det bli lagt opp til deltakende forskning med utgangspunkt i konkrete problemstillinger som blir synlige underveis. FoU-aktivitetene skal bidra til kunnskapsgrunnlag for og evnen til samarbeid om innovasjon. To hovedaktiviteter skal 1) bygge kapasitet med sikte på styring og beslutningsstøtte i lokalt bærekraftssamarbeid og 2) utvikle teknologi som muliggjør datadrevet samskaping i en digital tvilling. To aktiviteter skal gjennom datadrevet samskaping finne konkrete utfordringer og muligheter for bærekraftssamarbeid på temaene ressurseffektivitet og energistyring. Den femte aktiviteten skal sørge for kontakt med eksterne parter og spredning/formidling av prosjektresultater. Hovedvekt i prosjektet vil ligge på å skape metodikk for nye og nyttige prosesser i samhandling med aktuelle aktører. Med nye og nyttige prosesser menes i denne sammenheng metoder for styring og utvikling av lokalt samarbeid om bærekraft og datadrevet samskaping som kan styrke alle parter og skape verdier for samfunnet.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Thematic Areas and Topics

Kutt i utslipp av klimagasserLTP3 Klima, polar og miljøKlimaLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierAnvendt forskningBransjer og næringerEnergi - NæringsområdePolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Tillit og fellesskapOrganisasjon og ledelsePortefølje Muliggjørende teknologierPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningFNs BærekraftsmålPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningFornyelse og innovasjon i offentlig sektorMiljøvennlig energiLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerSirkulær økonomiDemokrati, makt og styringLTP3 IKT og digital transformasjonLTP3 Innovasjon i stat og kommunePortefølje Demokrati og global utviklingLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje InnovasjonPortefølje Energi og transportLTP3 Demokrati, styring og forvaltningPortefølje Klima og miljøLavutslippFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningNaturmangfold og miljøLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetByBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomUtviklingsarbeidFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftBransjer og næringerDigitalisering og bruk av IKTKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerKlimarelevant forskningLTP3 Klima, miljø og energiBransjer og næringerIKT-næringen