Back to search

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Rekruttering av kvinner til faste vitenskapelige stillinger

Alternative title: Rekruttér

Awarded: NOK 0.95 mill.

Through participation in BalanseHub, we will map reasons why we have not succeeded in appointing more women to permanent scientific positions at the Faculty of Social Sciences. The project will benefit from collaborating with other institutions that face similar problems. With an even better knowledge base, we will be able to work even more decisively with recruitment processes and with organizational development. The project will develop a career programme for postdoctoral fellows aiming to get more women to permanent scientific positions at the faculty.

-

Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo har et økende problem med stadig flere menn enn kvinner ansatt i vitenskapelige toppstillinger. Tiltross for en overvekt av kvinner på både phd- og postdoktornivå, så skjer det et brått skifte i kjønnsbalansen når vi ser på førsteamanuensis- og professorsstillinger. Dette prosjektet tar tak i denne problemstillingen og har som hovedmål å øke antall kvinner som blir tilsatt i førsteamanuensisstillinger. Delmål 1: Kunnskapsbasert kultur- og organisasjonsutvikling på fakultetet. Endring av kulturelle og strukturelle prosesser som er til hinder for å oppnå kjønnsbalanse blant annet gjennom utvikling av en ny handlingsplan for likestilling med et tydelig ledelsesansvar gjennom kompetanseheving og operasjonalisering av tiltak i allerede etablerte strukturer. Delmål 2: Karriereprogram for forskere i tidlige karrierefaser med en egen del rettet mot kvinner i postdoktorstillinger. Fakultetet vil utarbeide en helhetlig og systematisk plan for karrierestøtte for forskere i tidlige karrierefaser med en særskilt del som omhandler erfaringsbaserte og gjennomførbare strategier for at kvinnelige forskere på postdoktornivå skal styrke sine muligheter for en akademisk karriere. Prosjektet ledes av dekanen ved fakultetet og har instituttlederne og andre nøkkelroller med som sentrale personer i prosjektgruppen. Gjennom et grundig arbeid rettet mot kunnskapsinnhenting både fra forskningsfronten og egen institusjon, aktiv deltagelse i BalanseHub og utvikling av et karriereprogram for forskere i tidlige karrierefaser, med en egen del rettet mot kvinnelige forskere, skal fakultetet legge viktige byggesteiner for å snu den negative trenden. Kvinnelige førsteamanuenser fungerer som rollemodeller for kvinnelige studenter, stipendiater og postdoktorer. Det er svært viktig i et samfunnsperspektiv at kvinnelige toppforskere er pådrivere for ideer, prosjekter og definerer problemstillinger på lik linje med menn i fremtiden.

Funding scheme:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse