Back to search

NAERINGSPH-Nærings-phd

Konservering av grassurfôr for økt proteinkvalitet til melkekyr

Alternative title: Preservation of grass silage for increased protein quality for dairy cows

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Number:

321357

Application Type:

Project Period:

2020 - 2023

Funding received from:

Protein from grass silage constitutes the main part of the protein supply to Norwegian dairy cows. Increased utilization of the grass silage protein will reduce the need for imported protein and ensure the utilization of Norwegian grain in rations for ruminants. The main goal of of this PhD project is to contribute to a higher protein quality of Norwegian grass silage and thereby increase the protein supply from Norwegian feed resources in dairy production. The work is part of a larger project, "Forage preservation for premium protein quality (EngProt)", owned by NMBU. Previous studies have shown that pre-drying and/or use of silage additives results in a more restrictive fermentation, which increases the protein value of the forage. The response to the increased protein value, on the other hand, is poorly documented in production experiments. The PhD project will focus on documenting the effects of restrictive fermentation of grass silage, both on protein utilization in cow metabolism studies and on milk production in feeding experiments. The main target group for the project is Norwegian livestock and forage producers. If the project is successful, it will increase the sustainability of Norwegian milk and meat production.

Protein fra grassurfôr utgjør hoveddelen av proteinforsyningen hos norske melkekyr. En økt utnytting av proteinet i grassurfôr vil redusere behovet for importert protein og sikre utnyttingen av norsk korn i rasjoner til drøvtyggere. Dette doktorgradsprosjektet har som hovedmål å bidra til en høyere proteinkvalitet på norsk grassurfôr og dermed øke proteinforsyningen fra norske fôrressurser i melkeproduksjonen. Arbeidet inngår i et større prosjekt, "Forage preservation for premium protein quality (EngProt)" som eies av NMBU. Tidligere forsøk har vist at fortørking og/eller bruk av ensileringsmiddel gir en mer restriktiv fermentering, noe som øker proteinverdien av surfôret. Responsen av den økte proteinverdien er derimot dårlig dokumentert i produksjonsforsøk. Doktorgradsprosjektet vil fokusere på å kartlegge effektene av restriktiv fermentering av grassurfôr, både på proteinutnytting i kuas stoffskifte og på melkeproduksjon i fôringsforsøk. Hovedmålgruppen for prosjektet er norske husdyr- og grovfôrprodusenter. Om prosjektet blir vellykket vil det gi økt bærekraft for norsk produksjon av melk og kjøtt.

Activity:

NAERINGSPH-Nærings-phd