Back to search

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Genomic-based breeding technology for the improvement of pre-harvest sprouting resistance in spring wheat under Norwegian climate

Alternative title: Genomisk-basert foredlingsteknologi for bedre resistens mot aksgroing i vårhvete under norsk klima

Awarded: NOK 1.7 mill.

Increasing wheat production for food is an important element to achieve the Norwegian government goal to increase the national food production. All wheat varieties in the Norwegian market today have the genetic potential needed for good baking quality, but this quality is often destroyed by pre-harvest sprouting (PHS) due to delayed harvest due to rain. Insufficient resistance to PHS is the main reason for downgrading of wheat to feed both in Norway and neighboring countries with similar climate, and affect farmers, and thus cause huge economic losses. SproutResis project has formally started in January 1, 2021 and will run until Dec 31, 2024. The project will be carried out via a collaboration between the industry partners Graminor AS and Strand Unikorn SA, and the research institutions NMBU, NOFIMA and UiO, and international research inststitutions in Germany, USA, and China. The primary objective of SproutResist project is to implement genomic-based breeding technology in the wheat breeding program at Graminor to develop wheat varieties with better resistance against PHS. This main objective will be reached through several secondary objectives; (i) Deeper understanding of the molecular basis of PHS resistance in wheat. (ii) Develop and test Genome Selection (GS) models where environment and significant genetic markers are incorporated. (iii) Implementation pipeline for DNA-based technologies (MAS and GS) for PHS resistance in the Graminor wheat breeding. The project also designates specific working package to develop strategies for MAS and GS in breeding programs to ensure return value.

Manglende resistens mot aksgroing er den viktigste årsaken til nedklassifisering av hvete til fôr i Norge og våre naboland med lignende klima, og påfører bøndene, møllene og bakeindustrien store økonomiske tap. Med et ustabilt klima med lengre perioder med regn om høsten, er det helt nødvendig å utvikle hvetesorter med bedre resistens mot aksgroing. Aksgroing er en svært komplisert egenskap, påvirket av både genetiske og miljømessige faktorer, noe som gjør foredlingen av aksgroingsresistente hvetesorter utfordrende. Graminor har de siste årene investert mye i flere genomikk- og teknologidrevne forskningsprosjekter, inkludert genomsekvensering, markørteknologi og genomisk seleksjon. Disse teknologiene er svært verdifulle i arbeidet med komplekse egenskaper. SproutResist prosjektet vil fortsette hovedambisjonen til det foregående prosjektet EXPAND (NFR # 256370); å utvikle verktøy og strategier samt implementering av disse for foredling av hvetesorter med forbedret resistens mot aksgroing tilpasset norsk klima. Graminor vil utnytte kunnskapen, teknologien og de molekylære verktøyene utviklet under EXPAND og tidligere teknologidrevne prosjekter: GenSel-prosjektet (NFR # 225181), Hvetegenomprosjekt (NFR # 199387) for å utvikle hvetesorter mer resistente mot aksgroing. Sammen med prosjektpartnere vil molekylære markører bli utviklet basert på genetiske studier av spiringsresistens i norsk hvete. Basert på resultater fra EXPAND prosjektet, vil mer komplekse genomseleksjonsmodeller utvikles. Disse modellene vil bli testet og validert på reelle data og implementert i Graminors hveteforedlingsprogram. Prosjektet vil lede fram til et hveteforedlingsprogram hos Graminor hvor markør- og genomseleksjonsteknologi er inkorporert. Dette vil føre til raskere genetisk fremgang i forbedring av aksgroingsresistens i norske hvetesorter, som vil resultere i et mer lønnsomt hveteforedlingsprogram hos Graminor.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

Activity:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri