Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sirkulær masseforvaltning

Alternative title: Rock around: Circular management of soil, rocks, and aggregates

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Number:

321440

Application Type:

Project Period:

2021 - 2024

Funding received from:

Organisation:

Location:

In the project "Circular management of soil, rocks, and aggregates", the project owner, Feiring, together with Fremby and research partners SINTEF and NGI, aim to develop a new service for more efficient use of soil, rocks, and aggregate masses in the construction sector. Today it is difficult to get an overview of available masses and their quality and potential areas for their use, which also makes logistics planning unpredictable and challenging. Various construction projects handle masses independently. There are very few plans that describe a holistic strategy for the handling of masses in regions. More than that, decision-makers involved in the management of masses have to collect needed data manually and make decisions based on their experience and best guesses. In order to tackle these challenges, a new business model will be developed in this project. In this model, a coordinator of masses will ensure that surplus and demand for masses across projects or regions are handled in a more sustainable and profitable way. With the new service, the management of masses will shift towards a more regional and optimized structure and operate at an inter-organizational basis to a much higher degree than what is currently being done. To support this action, the project will develop a digital platform for communication and decision-making between the actors using the service. Through the platform, buyers will automatically get standardized and updated documentation and proof of the quality of the product and service requested.

I "Sirkulær masseforvaltning" skal det utvikles en tjenesteplattform for å effektivisere gjenvinning, bruk og transport av jord- og steinmasser mellom aktører i bygg- og anleggsbransjen. Dette innebærer å innovere på nye tjenestekonsepter, måter å levere disse på samt designe og teste en digital samhandlingsplattform for å muliggjøre disse tjenestekonseptene. Prosjektet vil være sentrert rundt Feiring som leverandør av sirkulær massehåndtreing til bygge- og anleggsbransjen, og i tillegg vil Oslo kommunes Mortensrudprosjekt bli benyttet som case. Massenes kvalitet er avgjørende for hvilket gjenbrukspotensial de har, og etablering av system for kartlegging og systematisk oppføling av kvalitet gjennom hele prosessen vil være avgjørende for å kunne lykkes med riktige bruk av riktige masser. Videre er evnen til å optimalisere flyt av masser i verdikjeden avhengig av prosjekters fremdriftsplan der massene tas ut, og det er nødvendig å ha kunnskap om faseplanlegging og logistikk (transport og lagring) på anleggsplassen, og koble dette opp mot optimalisering av verdikjeden. En tjenesteplattform vil endre informasjonsflyten mellom aktørerene i verdikjeden for masseforvaltning, hvor tidligere spredte eller manglende data nå blir samlet inn, analysert og delt på en felles plattform. Plattformen skal være et verktøy for kommunikasjon på tvers i verdikjeden - fra planmyndighet til grunneier og tiltakshaver - med tjenestene som muliggjør interaksjonen i mellom. Med dette, i kombinasjon med verdikjedeoptimalisering i prosjekt og utvikling av nye foretningskonsepter som leverer på en sirkulær masseforvaltning, vil man kunne oppnå en bedre massehåndtering som vil kunne gi bedre lønnsomhet, redusert uttak av jomfruelige steinressurser, reduserte utslipp av klimagasser, i tillegg til reduksjon i kostnader knyttet til massehåndtering/logistikk. Prosjekteier er Feiring Bruk AS, hvor også Fremby, SINTEF og NGU deltar som partnere.

Activity:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena