Back to search

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av selvforsynt oppdrettsmerd for åpent hav med fokus på fiskevelferd ved bruk av fullskaladata fra pilotprosjekt

Alternative title: Development of self-sustained open seas fish farming unit focusing on fish welfare by applying full scale data from pilot project.

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Manager:

Project Number:

321453

Project Period:

2021 - 2024

Organisation:

Arctic Offshore Farming (subsidary of former Norway Royal Salmon - merged with Salmar) have in collaboration with industrial contractors and suppliers developed a concept a fish farming facility for open seas focusing on ensuring for fish welfare, personell safety and farming operations i general in the best ways possible. One of the challenges with aquaculture in open seas is the more severe wave conditions (seastate) that are considerably stronger than in the areas where aquaculture is normally conducted. In different sea conditions, operation of the facility will depend on e.g. wave height, wavelength, vertical position of the facility in the water, the construction itself, equipment, etc. and will therefore be affected by the seastate, weather and wind, etc., so that operating methods for existing facilities and any construction of new facilities will have to be adapted to the surroundings they are exposed to. We have good knowledge about salmon farming in continuous water flow of various strengths and duration, which can be used for choice of location, development of technology and planning of operations. Similar knowledge exists to a limited extent regarding salmon behaviour on waves and more exposed seastates, and it is therefore relevant to assess the nature of the facility and how to monitor and operate with regards to both construction and equipment and operating methods in relation to what is most appropriate to achieve the desired fish welfare, personal safety and good operational operations. The Arctic Offshore Farming project has placed two submersible cages at a highly exposed location that is exposed to waves with significant wave heights for both short and long wavelengths. This project will use data and experience from Arctic Offshore Farming to establish criterias, limit values and statistical data related to fish welfare, personal safety and operations, which will be used to adapt existing and possibly new fish farms for the open sea.

-

Arctic Offshore Farming AS (AOF) som et heleid datterselskap av Norway Royal Salmon ASA (NRS) (nå Salmar ASA) har utviklet et konsept for offshore oppdrettsanlegg bestående av an anlegg med to merder i stål som ble installert på Fellesholmen utenfor Tromsø i 2021 i eksponert farvann med en dimensjonerende signifikant bølgehøyde (sjøtilstand) på Hs 6,7m. Merdene er nedsenkbare og har et not-tak ca. 10m under hav-overflaten for å holde fisken under vannmassene der man får påslag av lus på fisken. Merdene har hver 4 luftlommer for at den fisken skal kunne justere svømmeblære i nedsenket tilstand. AOF prosjektet videreføres fra årsskifte 2022/2023 av ny eier Salmar ASA etter fusjonen med NRS (m.fl.), og fortsatt gjennom datterselskapet Arctic Offshore Farming AS. Prosjektet omsøkt skal bruke målte data fra AOF og rapporterte driftserfaringer til å forbedre eksisterende anlegg, samt etablere grunnlaget for videreutvikling av konsept for offshore oppdrettsanlegg inkludert nødvendige funksjonaliteter for operasjoner i eksponerte havområder (med sjøtilstand fra Hs 6,7m ->) for videre prosjekter. I tillegg til erfaringen med den tekniske driften av anlegget, er forskningsfokuset først og fremst å samordne dette med produksjonen av fisken i anlegget, å benytte kunnskap og erfaring relatert til fiskevelferd fra oppdrett i eksponerte farvann og bruke disse resultatene for å forbedre konseptet med modifikasjoner og utforming/konstruksjon av anlegg, valg av utstyr, nødvendig funksjonalitet, etc. sett i forhold til dagens anlegg. Søker er kjent med lignende prosjekter og arbeid som foregår i eksponerte havområder. Disse prosjektene gir ikke tilsvarende datagrunnlag for slikt eksponert havområde / sjøtilstand som på Fellesholmen, da anlegget er lokalisert med en sjøtilstand som er den mest bølgeeksponerte lokasjonen for offshore oppdrett i Norge (og i verden forøvrig), samt at AOF innehar funksjonaliteten med nedsenkbare merder. I tillegg vil fisken i anlegget bli eksponert for havdønninger i motsetning til en innaskjærs lokalitet. Ved installasjon av merdene ble det igangsatt målinger av merdens tekniske driftstilstand med bevegelser, sjø-tilstand, utstyrs- og overvåkingsdata mhp. funksjonskravene, fiskens adferd, velferd og helse, luse tetthet og hvordan driften kan/bør tilpasses disse kriteriene i forhold til produksjonen av fisk. Søker har i tråd med målkriteriene fra Fiskeridirektoratet i tildeling av konsesjonen for anlegget kartlagt en målekampanje som skal gjennomføres på anlegget og samordner disse aktivitetene. Data og erfaringer fra anlegget relatert til fiskevelferd vil bli systematisert og tolket i regi av Universitetet i Tromsø og er videre planlagt publisert som en del av dette prosjektet. Søker er kjent med forskning på dette området og vil ha spesielt fokus på å samle kunnskap rundt påvirkning av miljøforholdene og bølger på laks. Slik forskning ble også belyst i en publisert rapport (12.09.20) av Havforskningsinstituttet, Folkedahl og Oppedal - "fish welfare in offshore salmon aquaculture".

Funding scheme:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning