Back to search

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av selvforsynt oppdrettsmerd for åpent hav med fokus på fiskevelferd ved bruk av fullskaladata fra pilotprosjekt

Alternative title: Development of self-sustained open seas fish farming unit focusing on fish welfare by applying full scale data from pilot project.

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Manager:

Project Number:

321453

Project Period:

2021 - 2024

Organisation:

Arctic Offshore Farming (subsidary of former Norway Royal Salmon - merged with Salmar) have in collaboration with industrial contractors and suppliers developed a concept a fish farming facility for open seas focusing on ensuring for fish welfare, personell safety and farming operations i general in the best ways possible. One of the challenges with aquaculture in open seas is the more severe wave conditions (seastate) that are considerably stronger than in the areas where aquaculture is normally conducted. In different sea conditions, operation of the facility will depend on e.g. wave height, wavelength, vertical position of the facility in the water, the construction itself, equipment, etc. and will therefore be affected by the seastate, weather and wind, etc., so that operating methods for existing facilities and any construction of new facilities will have to be adapted to the surroundings they are exposed to. We have good knowledge about salmon farming in continuous water flow of various strengths and duration, which can be used for choice of location, development of technology and planning of operations. Similar knowledge exists to a limited extent regarding salmon behaviour on waves and more exposed seastates, and it is therefore relevant to assess the nature of the facility and how to monitor and operate with regards to both construction and equipment and operating methods in relation to what is most appropriate to achieve the desired fish welfare, personal safety and good operational operations. The Arctic Offshore Farming project has placed two submersible cages at a highly exposed location that is exposed to waves with significant wave heights for both short and long wavelengths. This project will use data and experience from Arctic Offshore Farming to establish criterias, limit values and statistical data related to fish welfare, personal safety and operations, which will be used to adapt existing and possibly new fish farms for the open sea.

Norway Royal Salmon ASA (NRS) har utviklet oppdrettsmerder som ble installert på Fellesholmen (utenfor Tromsø) i 2021. Merdene er halvt nedsenkbare og har not med tak ca. 10m under vannflate. Konstruksjonen har 4 luftlommer for at den nedsenkede fisken skal justere svømmeblære. Prosjektet er kjent som Arctic Offshore Farming (AOF) og prosjektet har vært gjennomført av NRS gjennom sitt heleide selskap Artcic Offshore Farming AS. Prosjektet omsøkt skal bruke de målte data fra AOF og rapporterte driftserfaringene, til å utvikle en selvforsynt merd for operasjoner i åpent hav (Hs>10m) for videre prosjekter. Forskningsfokuset er først og fremst å fylle kunnskapsgap relatert til fiskevelferd og fiskerespons for oppdrett i åpent hav med bølgeeksponering, og bruke disse resultatene for merddesign, samt å vurdere å integrere flere av oppdrettsfunksjonene selve merdene som er tillagt forflåten i dagens merddesign. Søker er kjent med lignende prosjekter og arbeid som foregår i eksponerte farvann. Disse prosjektene gir ikke tilsvarende datagrunnlag for åpent hav. Fellesholmen har en dimensjonerende signifikant bølgehøyde (Hs) på 6.5m - den mest bølgeeksponerte lokasjonen for havbruk i Norge til nå. I tillegg vil fisken her oppleve havdønninger i motsetning til en innaskjærs lokalitet. Ved installasjon av merdene skal det igangsettes målinger av merdens oppførsel og funksjonsoppfyllelse, fiskens adferd, velferd, helse og hvordan driften utføres. Lusetetthet i farvann med potensielt større vertikalblanding er også en faktor som skal undersøkes. Søker vil tidlig i prosjektet arbeide med å kartlegge eventuelle forbedringer på målekampanjen NRS skal utføre for AOF. Data og erfaringer fra AOF relatert til fiskevelferd vil bli systematisert og tolket i regi av Universitetet i Tromsø og er videre planlagt publisert som en del av dette prosjektet. Søker er kjent med nylig forskning på dette området og vil ha spesielt fokus på å fylle gapet i kunnskap rundt påvirkning av bølger på laks. Dette gapet ble senest belyst i en nylig (12.09.20) publisert rapport av Havforskningsinstituttet, Folkedahl og Oppedal - "fish welfare in offshore salmon aquaculture".

Funding scheme:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning