Back to search

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av selvforsynt oppdrettsmerd for åpent hav med fokus på fiskevelferd ved bruk av fullskaladata fra pilotprosjekt

Alternative title: Development of self-sustained open seas fish farming unit focusing on fish welfare by applying full scale data from pilot project.

Awarded: NOK 6.0 mill.

Aker Solutions, together with Norway Royal Salmon are developing a fish farming facility for open seas focusing on fish welfare, safety and farming operations. One of the challenges by open seas fish farming are the significantly more severe wave conditions compared to the areas conventionally used for fish farming. The response of an object in a sea state will be dependent on wave height, wave length and the vertical position of the object in the water. The shape and size of a structure will hence affect the response of the structure in the sea state. The swimming capacity of salmon in continuous water flow of different velocity and duration is well documented and can be used for selection of farming sites, development of technology and planning of farming. The capacity and behavior of salmon in waves on the other hand is barely documented, and it is as such not known which design of a fish farming structure and which response of a fish farming facility that will enable the best fish welfare. The Arctic Offshore Farming project will install two unmanned submersible cages on a location exposed to wave conditions with considerable wave heights for both short and long wave lengths.

Norway Royal Salmon ASA (NRS) har utviklet oppdrettsmerder som ble installert på Fellesholmen (utenfor Tromsø) i 2021. Merdene er halvt nedsenkbare og har not med tak ca. 10m under vannflate. Konstruksjonen har 4 luftlommer for at den nedsenkede fisken skal justere svømmeblære. Prosjektet er kjent som Arctic Offshore Farming (AOF) og prosjektet har vært gjennomført av NRS gjennom sitt heleide selskap Artcic Offshore Farming AS. Prosjektet omsøkt skal bruke de målte data fra AOF og rapporterte driftserfaringene, til å utvikle en selvforsynt merd for operasjoner i åpent hav (Hs>10m) for videre prosjekter. Forskningsfokuset er først og fremst å fylle kunnskapsgap relatert til fiskevelferd og fiskerespons for oppdrett i åpent hav med bølgeeksponering, og bruke disse resultatene for merddesign, samt å vurdere å integrere flere av oppdrettsfunksjonene selve merdene som er tillagt forflåten i dagens merddesign. Søker er kjent med lignende prosjekter og arbeid som foregår i eksponerte farvann. Disse prosjektene gir ikke tilsvarende datagrunnlag for åpent hav. Fellesholmen har en dimensjonerende signifikant bølgehøyde (Hs) på 6.5m - den mest bølgeeksponerte lokasjonen for havbruk i Norge til nå. I tillegg vil fisken her oppleve havdønninger i motsetning til en innaskjærs lokalitet. Ved installasjon av merdene skal det igangsettes målinger av merdens oppførsel og funksjonsoppfyllelse, fiskens adferd, velferd, helse og hvordan driften utføres. Lusetetthet i farvann med potensielt større vertikalblanding er også en faktor som skal undersøkes. Søker vil tidlig i prosjektet arbeide med å kartlegge eventuelle forbedringer på målekampanjen NRS skal utføre for AOF. Data og erfaringer fra AOF relatert til fiskevelferd vil bli systematisert og tolket i regi av Universitetet i Tromsø og er videre planlagt publisert som en del av dette prosjektet. Søker er kjent med nylig forskning på dette området og vil ha spesielt fokus på å fylle gapet i kunnskap rundt påvirkning av bølger på laks. Dette gapet ble senest belyst i en nylig (12.09.20) publisert rapport av Havforskningsinstituttet, Folkedahl og Oppedal - "fish welfare in offshore salmon aquaculture".

Funding scheme:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning