Back to search

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

ANTIGRO - New strategies for sprout control in long time storage of processing potatoes

Alternative title: ANTIGRO - Nye strategier for spirefri langtidslagring av friteringspoteter

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Manager:

Project Number:

321505

Application Type:

Project Period:

2021 - 2024

Location:

This project will focus on development of new, robust and sustainable strategies for long-time storage of frying potatoes, as an alternative to the previously used sprout suppressant which is no longer allowed. The strategies will be adapted to the various types of stores and potato qualities used in Norway. The project will include making a knowledge base on the specifications of the stores which may be relevant for long term storage of processing potatoes. The project will also include testing of alternative sprout control strategies during long-time storage. We will investigate different combinations of chemicals, doses and strategies, different stores and different potato materials (cultivars and physiological qualities). We will perform testing both in large and small scale. The levels of CO2 in storage air will be monitored in some stores, and the quality of the products will be controlled before, during and after storage. Residual levels of chlorpropham will be analysed in selected stores throughout the project period, in order to secure a production within acceptable limits. Alternative strategies with low or no use of sprout suppressants is the ultimate goal, and the possibilities for this will be investigated through testing of new cultivars/breeding lines which accumulates less sugar during cold storage.

Potetindustribedriftene Findus Norge, Maarud, Hoff og Orkla/Kims har i dag tilnærmet helårsproduksjon av friterte potetprodukter (chips/pommes frites) med basis i norske poteter. Friteringspoteter kan av kvalitetshensyn (farge, akrylamid) ikke lagres kaldt. Ved helårs produksjon, både i Norge og andre land, er det derfor helt nødvendig å bruke midler som hindrer potetene i å spire på lager på etterjulsvinteren. Norsk og Europeisk friteringsbransje står nå i en svært krevende situasjon, etter et forbud mot det eneste middelet som til nå er brukt i Norge. Alternativer finnes, men midlene er kostbare, og krever utprøving i forhold til våre særegne norske råvarer (sorter, fysiologisk kvalitet) og lagringsfasiliteter. Utvikling av nye, kvalitetsmessig robuste strategier for å redusere groing er nødvendig for at langtidslagringen kan gjennomføres med tilstrekkelig forutsigbarhet og uten for stor risiko. Behandlingen må være økonomisk bærekraftig og være tilpasset de sorter, råvarekvaliteter og lagerforhold som er vanlig her i landet. Målet med prosjektet er en nasjonal satsing for å sikre grunnlaget for norsk dyrking og videreforedling av de ca 30.000 tonn poteter som bedriftene i dag behandler med spirehemmer. Uten tilstrekkelig tilpassing kan alternativet bli redusert norsk potetproduksjon og økt import av antigrobehandlet potet, og redusert driftssesong og/eller lønnsomhet for bedriftene. Prosjektet skal, i samarbeid med internasjonal ekspertise, utvikle nye og robuste behandlingsstrategier med best mulig økonomisk og kvalitetsmessig resultat etter langtidslagring, tilpasset de lagertypene som brukes i Norge. Det skal også undersøkes en hypotese om at mindre fysiologisk modne poteter (som i Norge) krever mindre bruk av antigromiddel enn mer modne potetene lenger sør i Europa. Videre skal det fokuseres på reduksjon av mengde uønskede reststoffer av antigromidler i potet, og på alternative strategier for langtidslagring uten, eller med svært lave doser av antigromidler

Activity:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri