Back to search

NAERINGSPH-Nærings-phd

Optimal utnyttelse av kompost og steinmel ved produksjon av vekstjord ulike typer grøntanlegg (OPTI-JORD)

Alternative title: Optimal use of compost and stone meal in soil blends, for use in green space

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Number:

321609

Application Type:

Project Period:

2020 - 2024

Funding received from:

Location:

Grønn Vekst AS produces soil mixtures with compost and stone flour as important constituents. pH in the finished soil mixtures is often above 7.0 and not infrequently up to and above 8.0. For an earth product, this is considered challenging, as the pH ideal is on the acidic side, 6 - 6.5 for a mineral soil and often a little more acidic in an organic soil. The aim of this project is to investigate in more detail how pH in a compost-based soil affects plant development and availability of nutrient elements. The effect of compost amendments is examined in comparative tests where the pH of peat-based soil is adjusted to the same level as for the compost soil. The candidate will also investigate the role of microbiology in compost-based soil in this context. Through the use of compost and stone flour in soil mixtures, the recovery of nutrient elements and humus is ensured. Compost replaces peat and marsh, while stone flour replaces natural sand, which is a limited resource, in the same way as phosphorus. The extent to which the compost contributes to stabilizing and developing beneficial structures in stone flour-based soil also has interest, as the particle distribution and structure of the stone meal can present challenges in relation to soil compacting. The development of cultivation methods with the purpose of highlighting differences in growth, yields and diversity as a function of physical / biological properties and composition in compost-based soil mixtures is central. Throughout the first year of the project, this issue has been the focus of a large-based growth experiment, using meadow species as vegetation indication.

Kandidaten skal undersøke hvordan den naturlig høye pH som oppstår i anleggsjord basert på kompost og/eller steinmel påvirker rotutvikling, opptak av makro- og mikronæringsstoffer og vekst, sammenliknet med anleggsjord der pH er brakt opp til samme nivå ved kalking (tilførsel av kalsiumkarbonat). Sentralt i arbeidet er studier av bufringsegenskaper i jordblandinger, slik at en klarlegger hvilke kjemiske- og biologiske prosesser som de ulike materialene påvirker. Ekstraksjonsmetodikk vil testes ut for å undersøke mikronæringsstoffenes tilgjengelighet ved ulike pH-nivå og i forhold til dosering av kompost og steinmel. Vekstforsøk benyttes for å klarlegge om artene responderer på pH-forskjeller eller om det er underliggende jordegenskapene (f.eks. kalkmetning eller tilgang på mikronæringsstoffer) som hovedsakelig påvirker forskjellene i plantevekst. Gjennom potteforsøk vil kandidaten studere hvilken betydning mikrobiologiske prosesser i rhizosfæren har for opptak av mikronæringsstoffene. Forventede ulikheter mellom 'død' (dampbehandlet/gamma bestrålt) og levende jord diskuteres opp mot mikrobielle prosesser og eventuelt kjelat-danning. Resultater fra potteforsøk gir grunnlag for feltforsøk der utvalgte arter testes med ulike jordblandinger. Steinmel fremstår som en bifraksjon fra produksjon av pukk. Per dato er det få anvendelser for denne fraksjonen. Siden natursand anses som en begrenset ressurs, er utnyttelse av steinmel i kompostbasert jord en mulighet for gjenvinning og utnyttelse av verdier i oppbygging av jord. Utfordringen med bruk av steinmel knyttes til partikkelfordeling og overflate som gir grunnlag for kompaktering og negativ påvirkning av hydrologiske egenskaper. Kandidaten vil undersøke hvordan jordfysiske forhold (mikro- og makroporer, infiltrasjonsevne, overflatestabilitet og -avrenning av næringsstoffer og sedimenter) påvirkes av bergart og knuseprosess og i hvilken grad innblanding av kompost kan bidra til stabilisering og strukturutvikling.

Funding scheme:

NAERINGSPH-Nærings-phd