Back to search

NAERINGSPH-Nærings-phd

Optimal utnyttelse av kompost og steinmel ved produksjon av vekstjord ulike typer grøntanlegg (OPTI-JORD)

Alternative title: Optimal use of compost and stone meal in soil blends, for use in green space

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Number:

321609

Application Type:

Project Period:

2020 - 2024

Funding received from:

Location:

Grønn Vekst AS is a manufacturer of soil blends based on compost and stone meal as important components. pH values in finished products are often above 7.0 and not unusual close to 8.0 and even above. For soil blends, pH values above 7.5 are considered challenging. This, since the ideal pH should be ‘on the acid side’, from 6,0 to 6,5 in mineral soils and even slightly more acidic in organic soils. The objects in this project are to investigate closer how pH in compost-based soil blends affects germination and development of selected plants as well as the availability of central elements for their development. Effects of compost are examined in comparative studies where pH in peat-based soils are adjusted to the levels found in compost-based soil blends. The candidate will examine the role of an active microbiota through steaming of compost-based soil blends. This to throw light on microbial activity as an explanation factor. Use of compost and stone meal in soil blends secure for recycling of valuable nutrients and humus. Compost replaces peat and bogs, and stone meal is a sustainable alternative to natural sand deposits. The latter is a limited resource on a level with phosphorous. To which degree compost contributes to positive development of soil structure in stone meal-based soil blends has our focus as well. Stone meal might add some challenging effects on soil structure, due to flat particle structures and particle distributions. The candidate carries through several experiments, involving extraction techniques, microscopy, chemical and physical analysis and finally growth experiments under controlled environments (in pots) as well as in field.

Kandidaten skal undersøke hvordan den naturlig høye pH som oppstår i anleggsjord basert på kompost og/eller steinmel påvirker rotutvikling, opptak av makro- og mikronæringsstoffer og vekst, sammenliknet med anleggsjord der pH er brakt opp til samme nivå ved kalking (tilførsel av kalsiumkarbonat). Sentralt i arbeidet er studier av bufringsegenskaper i jordblandinger, slik at en klarlegger hvilke kjemiske- og biologiske prosesser som de ulike materialene påvirker. Ekstraksjonsmetodikk vil testes ut for å undersøke mikronæringsstoffenes tilgjengelighet ved ulike pH-nivå og i forhold til dosering av kompost og steinmel. Vekstforsøk benyttes for å klarlegge om artene responderer på pH-forskjeller eller om det er underliggende jordegenskapene (f.eks. kalkmetning eller tilgang på mikronæringsstoffer) som hovedsakelig påvirker forskjellene i plantevekst. Gjennom potteforsøk vil kandidaten studere hvilken betydning mikrobiologiske prosesser i rhizosfæren har for opptak av mikronæringsstoffene. Forventede ulikheter mellom 'død' (dampbehandlet/gamma bestrålt) og levende jord diskuteres opp mot mikrobielle prosesser og eventuelt kjelat-danning. Resultater fra potteforsøk gir grunnlag for feltforsøk der utvalgte arter testes med ulike jordblandinger. Steinmel fremstår som en bifraksjon fra produksjon av pukk. Per dato er det få anvendelser for denne fraksjonen. Siden natursand anses som en begrenset ressurs, er utnyttelse av steinmel i kompostbasert jord en mulighet for gjenvinning og utnyttelse av verdier i oppbygging av jord. Utfordringen med bruk av steinmel knyttes til partikkelfordeling og overflate som gir grunnlag for kompaktering og negativ påvirkning av hydrologiske egenskaper. Kandidaten vil undersøke hvordan jordfysiske forhold (mikro- og makroporer, infiltrasjonsevne, overflatestabilitet og -avrenning av næringsstoffer og sedimenter) påvirkes av bergart og knuseprosess og i hvilken grad innblanding av kompost kan bidra til stabilisering og strukturutvikling.

Activity:

NAERINGSPH-Nærings-phd