Back to search

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Naturrestaureringskonferansen. FNs tiår for restaurering 2021 - 2030.

Alternative title: Naturrestaureringskonferansen. FNs tiår for restaurering 2021 - 2030.

Awarded: NOK 99,999

Norwegian Institute for Nature Research (NINA) og Environmental Agency organized the Norwegian kick-off conference for the UN Restoration Decade on 18.-19. January 2021. The conference gathered more than 35 speakers and gave a broad picture of status for restoration in Norway and ambitions for the coming Decade. Three internation key-note speakers gave the global perspective. The Norwegian Minister for Climate and the Environment and the IPBES excecutive secretary spoke to the conference. More that 1000 persons registered for the conference and all presentations are availe on the NINA YouTube channel: https://www.youtube.com/watch?v=KdXOhFRyikI&list=PLFPXRxUJyJlBml086P1ze-q8lXEO_wROr

Formålet med prosjektet er å arrangere den første helhetlige naturrestaureringskonferansen i Norge og dermed markere oppstarten på FN sitt restaureringstiår. Klimapanelet og Naturpanelet slår fast at restaurering av naturområder og arter, er en forutsetning for å beskytte klima, stoppe tap av biologisk mangfold og for å oppnå FN’s bærekraftmål. FN’s generalforsamling har vedtatt at tiåret 2021 – 2030 skal være det internasjonale tiåret for naturrestaurering. Gjennom konferansen ønsker NINA og Miljødirektoratet å belyser hvordan naturrestaurering skal svare på de store miljøutfordringene, se på konkrete løsninger og hvordan norsk forskning og forvaltning skal bidra. Konferansen er innovativ fordi den er den første i Norge som tar for seg både de økologiske, økonomiske og samfunnsmessige sidene ved naturrestaurering. Gjennom å samle forskere, forvaltning og næringsliv vil konferansen vil bidra til å presentere og etablere et faglig grunnlag for tiåret. Konferansen vil bidra til framtidige nettverk og samarbeid som vil være nødvendige for å få løftet satsingen på naturrestaurering og nå de nasjonale forpliktelsene. Konferansen skulle arrangeres fysisk i Trondheim 18.-19. januar 2021, men ble tilslutt arrangert som heldigital pga korona. Konferansen vil beskrive de politiske føringene for tiåret og plassere Norge i internasjonal sammenheng. Forskere vil illustrere naturrestaurering fra forskjellige faglige perspektiver som økonomi, økologi, planlegging, medvirkning, konflikthåndtering, rolleforståelse, jus og filosofi. Representanter fra frivillige organisasjoner vil bidra. Forskere fra en mangfold av forskningsinstitusjoner vil presentere hva som skjer på fagfeltet i Norge i dag og en rekke offentlige etater vil delta i en sektorstafett der de spiller opp utfordringer, muligheter og ambisjoner for tiåret.

Activity:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling