Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Disruptive hydrogen-elektriske framdriftssystem for Clean Aviation

Awarded: NOK 0.21 mill.

Parisavtalen har satt strenge klimakrav for å begrense den globale temperaturøkningen. Flere transporttyper, for eksempel veitransport, er godt i gang med et skifte til grønne og utslippsfrie alternativ, mens luftfarten ser ut til å være en av de mest krevende bransjene å endre. EUs partnerskap Clean Aviation ønsker å bidra til klimanøytralitet innen luftfarten og akselerere teknologiutviklingen gjennom å samle Europeisk industri. Den strategiske forskningsagendaen for Clean Aviation framhever tre prioriterte demonstrasjonsakser for å nå målet om utslippsfri luftfart i 2050: i) elektrifisering og hybrid-elektriske fly, ii) ultra-effektive fly, og iii) disruptive hydrogenfly. SINTEF og NTNU ønsker å bidra til det teknologiske paradigmeskiftet som Clean Aviation skisserer, og har verdensledende kompetanse som dekker forskningsspørsmål relatert til alle de tre strategiske aksene i Clean Aviation, blant annet innen hybride fremdriftssystem, flytende hydrogen, elektriske motorer, kraftelektronikk og integrasjon av energisystemer i framtidens bærekraftige fly. SINTEF og NTNU vil gjennom dette prosjektet søke medlemskap i Clean Aviation, og gjennom partnerskapet bidra til at norsk leverandørindustri innen luftfarten får en sentral rolle i utviklingen av disruptive hydrogen-elektriske fly. Med norske aktører som premissleverandører i EUs rammeprogram for forskning, utvikling og innovasjon har Norge og norsk industri en mulighet til å bidra sterkt til et paradigmeskifte innen flyindustrien, for eksempel gjennom bruk av det norske kortbanenettet som testarena for nye konsepter innen luftfarten, samtidig som det hjelper Norge med å nå nasjonale klimamål samtidig som særegne nasjonale transportbehov dekkes.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020