Back to search

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

FORREGION VESTLAND – MOBILISERING TIL MEIR FORSKING I BEDRIFT

Awarded: NOK 6.0 mill.

2021 has been a good year for FORREGION work in Vestland county. We have largely reached the goals that were set for the work. A collaboration agreement between Vestland County Municipality, Vestlandsforsking and Høgskulen på Vestlandet was in place in January, and the project has therefore been active throughout its 12 months of the year. Strategic measures to involve clusters, business parks, incubators and capacity building in the implementation of network meetings (R&D meetings in Western Norway) have been successful, with as many as 10 such meetings organized and spread over large parts of the county. We have committed to 10 preliminary projects and 6 mobility projects. Collectively, there is higher activity than budget, something that is compensated by extra funds from Vestland County Municipality. Two digital project workshops have also been carried out together with RFF and the Research Council. The project leader has organized a group with participation from the coordinator at Vestlandsforsking, the university college, the regional managers in the Research Council and people in the county municipality. The group has had digital meetings every week, and has served as a vital hub both for the implementation of FORREGION Vestland, but also as a platform for collaboration with RFF, the Research Council and other instruments. Such coordination is an important outcome measure for the FORREGION work. The good experiences will be continued in 2022.

147 unike prosjektinitiativ der enkeltbedrifter er involvert i kompetanse-mekling ? 1:1 eller mindre grupper 10 nettverksmøte i samarbeide med andre 6 mobilitetsprosjekt 10 FORREGION forprosjekt i forskingsumodne bedrifter. 2 prosjektverkstader saman med regionansvarlege i Forskingsrådet og RFF Vestland Bidratt til 11 innsendte forprosjekt/ kvalifiseringssøknader frå bedrifter til RFF Vestland og Forskingsrådet. Arbeidet med 8 andre initiativ sammen med bedrift. Bidratt til 17 søknader til IPN og andre hovudutlysingar i Forskingsrådet og RFF Bidratt til 2 søknader til Horisont Europa og i tillegg nokre initiativ som kan resultere søknad. Mobilisering av fleire kvinner til deltaking i innovasjonsarbeidet; 8 av 12 i FORREGION partnarskapen er kvinner (66%). 45 % av deltakarane på våre prosjektverkstader i 2021 var kvinner. Men for bedrifter/prosjektinitiativ i kompetansemekling er kvinnedelen berre 21 %. Denne siste burde vore høgare.

Bedrifter i Vestland fylke nyttar ikkje forsking som verktøy i sine innovasjonsprosessar i den grad ein kan forvente gitt næringsstruktur og kunnskapsmiljø. Forregion Vestland skal bidra til ei endring av dette. Med meir bruk av forsking skal bedriftene i Vestland fylke kunne auke nytten av naturgjevne føresetnader og sterke teknologi- og kompetansemiljø til å utvikle eit klimanøytralt, konkurransedyktig og berekraftig næringsliv med fleire arbeidsplassar og god omstillingsevne. Prosjektet er del av fylkeskommunen si langsiktig satsing på forskingsmobilisering. medan denne søknaden gjeld aktivitet i 2021. Kompetansemekling vil vere hovudaktiviteten i prosjektet og er vesentleg i forhold til alle aktivitetane i FORREGION Vestland. Nettverksmøte skal vere spissa slik at deltakarane saman arbeider med konkrete problemstillingar der forsking kan ha potensial for å løyse ut innovasjon og verdiskaping. I FORREGION Vestland ønskjer vi å samarbeide med næringshagar, inkubatorar, klynger og kunnskapsparkar om Nettverksmøte og som god arena for å utøve verkemiddel i FORREGION. Mobilitet er ein aktivitet FORREGION Vestland ønskjer å bruke til hospitering frå bedrift til FoU- organisasjon eller «Forskar til låns» frå FoU-organisasjon til bedrift. Vi legg ikkje opp til studentmobilitet. Forprosjekt har vist seg å fungere som ein viktig faktor i «forskingstrappa», der bedriftene får høve til å avklare nokre første innleiande problemstillingar saman med forskar. FORREGION Vestland skal arbeide for å redusere geografiske skiljeliner med omsyn til bruk av forsking i det nye fylket (delmål 3), og søke målretta involvering av aktørar med komplementær rolle og kompetanse knytt til økosystem for innovasjon. Vestland fylkeskommune skal gjennomføre FORREGION Vestland i partnarskap med Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Vestlandsforsking, som tek med seg mykje erfaring og høg kompetanse innan arbeid med mobilisering til forsking i bedrifter.

Funding scheme:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene