Back to search

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hvordan lederes intellektuelle ydmykhet påvirker teamprestasjoner og teaminnovasjon gjennom gruppens aktive åpenhetstenking.

Alternative title: How leaders intellectual humility influence team performance and team innovation through group actively open-minded thinking.

Awarded: NOK 1.8 mill.

The project will examine the effect of leaders' intellectual humility on group-minded openness and how it affects team performance and innovation. Intellectual humility is about acknowledging that one's own opinions and judgments can be wrong and a desire to explore more diverse information, opinions and knowledge. In addition, the project will investigate the effect training interventions have on leader's intellectual humility and its impact on group-minded openness. The goal of the project is to gain increased knowledge about how leaders' intellectual humility affects group-minded openness, innovation and performance and how training interventions can increase intellectual humility and group-minded openness. The way leaders relate to information, opinions and knowledge is important for team performance and innovation. Research has shown that leaders are often overconfident in accuracy of the information they have and opinions they hold. This leads to a tendency to conclude too quickly and seek one-sided and skewed information, which in turn influences the group's information exploration towards a pre-defined conclusions. As organizations become increasingly complex and changes occur more frequently, the information leaders and the group have is more ambiguous. The need for exploration of opinions and knowledge and adjustment of these becomes essential for performance and innovation. Ambiguity leads some leaders to promote and others to inhibit information exploration in groups. The leader's intellectual humility can help to influence the group to increase information exploration, which in turn can lead to increased team performance and innovation.

Prosjektet skal utforske hvilken effekt leders intellektuelle ydmykhet har påvirker teamprestasjoner og teaminnovasjon gjennom gruppers aktive åpenhetstenking. Intellektuell ydmykhet innebærer en erkjennelse at egen kunnskap, meninger og forståelse har begrensinger og kan være feil, samtidig med en motivasjon for å søke ny og variert informasjon og kunnskap. Forskning har vist at folk med høy intellektuell ydmykhet søker mer variert informasjon og er åpen for å evaluere og endre egne ideer og meninger i henhold til bevis og argumenter. Dette er en sterk kontrast til mange funn som har vist at ledere ofte er overdrevet sikre på sine meninger. Prosjektet vil være det første forskningsprosjektet som undersøker hvordan lederes intellektuelle ydmykhet påvirker teamresultater. Prosjektet skal også utforske om leder's intellektuelle ydmykhet fører til økt åpenhetstenking i grupper. Gruppens aktive åpenhetstenking er en måte samhandle på hvor gruppen opererer upartisk i søken etter bevis, meninger og informasjon og tar upartiske slutninger fra den informasjonen. Aktiv åpenhetstenkning har vist seg å fremme prestasjoner på individnivå. Prosjektet skal undersøke om det samme gjelder gruppenivå. Mer anvendt, ønsker prosjektet å utvikle intervensjoner og metoder som øker lederes intellektuelle ydmykhet og teste ut hvilken effekt det har på åpenhetstenkning i teamet til lederen. Prosjektet skal sammenligne ledere som får trening og de som ikke får trening i intellektuell ydmykhet og måle effekten på gruppeaktiv åpenhet hos medarbeiderne. Det er spesielt to viktige FoU utfordringer: 1. Selv-skår på intellektuell ydmykhet kan føre til at ikke-ydmyke ledere kan skåre seg høyere enn ydmyke ledere. Prosjektet vil derfor også måle medarbeidernes syn på lederens uttrykte intellektuelle ydmykhet. 2. For å finne ut om intervensjonene som utvikles faktisk utvikler reel intellektuell ydmykhet, vil prosjektet bruke en randomisert studie.

Funding scheme:

NAERINGSPH-Nærings-phd