Back to search

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

DistriktForsk Trøndelag - søknad om forlengelse 2021

Awarded: NOK 5.0 mill.

DistriktForsk shall contribute to regional value creation and competitivness by mobilising research immature companies (especially in the rural areas) to take part in research-based innovation.

Ved å jobbe systematisk og målrettet med virkemidlene i DistriktForsk, er målet å oppnå blant annet følgende : Virkninger (på kort og mellomlang sikt): 1) Flere bedrifter søker midler fra regionale, nasjonale og internasjonale program 2) Økt geografisk spredning i bruken av de nasjonale programmene og SkatteFUNN 3) Økt samarbeid mellom næringslivet og FoU-institusjonene Effekter (på lang sikt): 1) Bedrifter som ikke kjenner mulighetene i forskning blir introdusert for virkemidlene og mulighetene. Forskningserfarne bedrifter øker sine ambisjoner for forskningsbasert innovasjon. 2) Innovasjonsresultater i bedriftene (prototyper, produkter, prosesser, tjenester, patenter, forretningsområder, teknologi, etc.) 3) Tydelig styrkede samarbeidskonstellasjoner mellom forsknings- og utdanningsinstitusjonene og næringslivet.

Over 90 % av forskningsmidlene i Trøndelag benyttes i og rundt Trondheim, spesielt knyttet til NTNU og SINTEF. Høy forskningsaktivitet i Trondheim er naturlig og svært positivt for Trøndelag, men for å oppnå økt verdiskaping og konkurranseevne i hele Trøndelag, er det behov for økt FoU-innsats også i distriktene. Trøndelag kjennetegnes av å ha et diversifisert næringsliv med mange små bedrifter lokalisert i hele fylket. Om lag 60 % av virksomhetene er lokalisert utenfor Trondheim, og mange av disse har liten kultur for å drive systematisk FoU-arbeid. Kjennskapen til FoU-miljøene og mulighetene som ligger i forskningsbasert utvikling er derfor langt mindre enn tilfellet er i og rundt Trondheim. Formålet med DistriktForsk er å bidra til regional og nasjonal verdiskaping og konkurransekraft ved å mobilisere forskningsumodne bedrifter (primært i distriktene) til økt bruk av FoU. DistriktForsk er sterkt forankret i regionale planer og strategier og understøtter regionale mål, og nasjonale mål i FORREGION om økt verdiskaping, konkurransekraft og omstillingsevne i næringslivet.

Funding scheme:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene