Back to search

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobiliseringsprosjektet i Møre og Romsdal 2021 - MobPro

Awarded: NOK 1.7 mill.

The main objective of the Mobilization Project (MobPro) in Møre og Romsdal is to increase the ability among companies and municipalities in the region to renew and compete, using systematic and research-based innovation. The demand for fast renewal and improvements in a business largely operating on a global competitive arena requires entrepreneurship, development and use of new knowledge and technology. Even the municipalities role, as service providers and facilitators of community development, require innovation. Knowledge brokering combined with pre-project founding is important to encourage companies and communities to use research based innovation. In MobPro, three knowledge parks in the region, Kristiansund, Molde and Ålesund, as well as the local research institute Møreforsking, are engaged to perform knowledge brokering. In addition, the university colleges in Volda and Molde as well as NTNU Ålesund, offer specialized personnel offering this service. So far, the knowledge brokering has resulted in 86 pre-projects financed by MobPro since 2017. The preprojects are all about renewal of products, processes and business models, and have clear ambitions of more research at their next stage. MobPro cooperates closely with local representatives from the Research Council and Innovation Norway in arranging information meetings and specialized project workshops. Companies, municipalities, industrial clusters and R&D environments have widely participated, and meetings have been arranged all across the county. MobPro connects different parties of the regional innovation system, and thereby also contributes to increased knowledge sharing and innovation.

7 forprosjekter og 2 forsker til låns iverksettes med midler fra MobPro ? Antallet brukerstyrte FoU-prosjekter øker i alle bransjer og i kommunesektoren med styrket konkurransekraft og omstillingsevne som resultat ? Nettverk og kunnskapsdeling i innovasjonssystemet styrkes ? Regionen øker sin involveringen i nasjonal og internasjonale prosjekter ? Innovasjons- og kunnskapsmiljøene ved campusene i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund styrkes som noder for innovasjon-, teknologi og kunnskapsutvikling. ? Utdanningen og forskningen øker sin relevans for bedrifter og kommuner regionalt og nasjonalt ? MobPro supplerer virkemiddelapparatet og utløser effekter som ikke ville skjedd uten ? Realisering og kommersialisering av nye løsninger skjer raskere og oftere

Nærheten til og bruken av «havrommet» er grunnlaget for det sterke næringslivet i Møre og Romsdal. I det maritime og marine næringslivet finnes et bredt spekter av virksomheter innenfor hele verdikjeden og som opererer på en global konkurransearena. Også ferdigvarebransjen, IKT-bedriftene, reiselivet og petroleumsbaserte næringer har toneangivende bedrifter og fagmiljø. Fire næringsklynger, GCE Blue Maritime, NCE iKuben, NCE Blue Legasea og Norwegian Rooms, representerer over 600 bedrifter, de fleste lokalisert i Møre og Romsdal. Viktige konkurransefaktorer er innovasjon og utvikling og anvendelse av ny kunnskap og teknologi. Dette gjelder for alle bransjer og både i nye og i etablerte bedrifter. Også kommunenes rolle som tjenesteyter og tilrettelegger for samfunnsutvikling, krever i økende grad kunnskapsbasert innovasjon. Nye kommunestrukturer er iverksatt i regionen fra 2020. Forventningene og kvalitetskravene til kommunale tjenester øker samtidig som ressurstilgangen er under press. Samtidig blir kommunene stadig mer komplekse organisasjoner. De opererer på mange samfunnsområder og må innrette seg etter skiftende rammebetingelser og sine særegne behov. Følgende virkemidler vil bli brukt: - Kompetansemegling - En til en eller i nettverksmøter/prosjektverksted der flere bedrifter/kommuner og FoU-miljø deltar. Fagfolk fra tre regionale innovasjonsselskap herunder deres EU-rådgivere, Møreforsking, de to høgskolene ihhv. Volda og Molde samt NTNU i Ålesund inngår i kompetansemeglerteamet. - Forprosjekter - I bedrifter og kommuner som er i et tidlig prosjektforløp med forskningsbasert innovasjon og som i liten grad har benyttet FoU tidligere. - Mobilitet - For utveksling av fagfolk mellom bedrift/kommune og en FoU-institusjon for å øke relevans i utdanning og forskning. Nært samspill med virkemiddelapparatet vektlegges, særlig i forhold til RFF, forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Funding scheme:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene