Back to search

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Forregion Viken

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Number:

322433

Project Period:

2021 - 2021

Location:

The purpose of Forregion Viken is to increase value creation and employment by mobilizing businesses throughout Viken to assess, and possibly use research in their innovation and development work. The main activity in the project has been competence mediation - carried out by competence mediators with and without connection to clusters in the county. The competence brokers have had special thematic areas of responsibility. 12 Forregion projects have been awarded in the Forregion, and a number of other instruments have been brokered - not least brokered for around fifty RFF projects. Viken is the country's largest county in terms of population, and has a large variation in resource base and business. The project has worked actively to embrace the entire Viken - and have a focus on the green shift. Thematically, we have focused on: ? Climate, environment and energy ? Health and care ? Education ? Technology ? Urban, local and regional development These themes correspond with the thematic focus areas of the Viken Regional Research Fund. The project is anchored in the County Council's Cooperation Platform 2019-2023 which states: «With its nationally and internationally important business environments in agriculture, industry, technology, innovation, forestry and tourism, Viken has a unique opportunity to lead the way in the green transition that the whole world must now implement. We will facilitate new green industries based on renewable resources and innovative technology. We want to make Viken a spearhead for an actually sustainable green shift in Norway and be a pioneering region by facilitating circular economy and a digitalisation development for the business community. For Viken to take the lead in the green shift, we must make it easier to create local jobs. The county council will secure jobs, value creation and welfare in the long term and use Viken county municipality actively as an engine in the green shift.

37 søknader til RFF Viken 12 søknader sendt til Forskningsrådet 2 søknader sendt til EU-programmer Det har blitt avholdt svært få nettverksmøter grunnet Korona. Totalt 260 kompetansemeglinger i 2021

Formålet med Forregion Viken er å øke verdiskaping og sysselsetting ved å mobilisere næringsliv i hele Viken til å vurdere, og eventuelt ta i bruk forskning i sitt innovasjons- og utviklingsarbeid. Hovedaktiviteten i prosjektet vil være kompetansemegling – utført av kompetansemeglere med og uten tilknytning til klynger i fylket. Kompetansemeglerne vil ha særskilte tematiske ansvarsområder. Det vil bli avsatt midler til forprosjekter i Forregion, og et hovedmål vil være megling mot andre virkemidler – som for eksempel Skattefunn, Regionalt forskningsfond, Forskningsrådet eller internasjonale virkemidler. Viken er landets største fylke målt i innbyggertall, og har en stor variasjon i ressursgrunnlag og næringsliv. Prosjektet skal favne hele Viken – og ha et fokus på det grønne skiftet. Tematisk vil vi i første rekke satse på: • Klima, miljø og energi • Helse og omsorg • Utdanning og oppvekst • Teknologi • By-, steds- og regionutvikling Disse temaene samsvarer med de tematiske satsingsområdene til Regionalt forskingfond Viken. Prosjektet er forankret i Fylkesrådets Samarbeidsplattform 2019-2023 som slår fast: «Viken har med sine nasjonalt og internasjonalt viktige næringsmiljøer innen landbruk, industri, teknologi, innovasjon, skog og reiseliv en unik mulighet til å lede an i den grønne omstillingen som hele verden nå må gjennomføre. Vi vil legge til rette for nye grønne næringer basert på fornybare ressurser og innovativ teknologi. Vi vil gjøre Viken til en spydspiss for et faktisk bærekraftig grønt skifte i Norge og være en foregangsregion ved å legge til rette for sirkulærøkonomi, og en digitaliseringsutvikling for næringslivet. For at Viken skal gå foran i det grønne skiftet må vi gjøre det lettere å skape lokale arbeidsplasser. Fylkesrådet vil trygge arbeidsplasser, verdiskaping og velferd på lang sikt og bruke Viken fylkeskommune aktivt som motor i det grønne skifte»

Funding scheme:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene