Back to search

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobilisering til forskningsbasert næringsutvikling - FORREGION-VT

Awarded: NOK 4.0 mill.

Vestfold and Telemark County strengthen the R&I work by increasing investment in both human resources and financial resources for FORREGION-VT, and by integrating the work more strongly in the county's strategies and instruments. Through proven tools and methods, FORREGON-VT will mobilize research-weak companies throughout the county to use research-based knowledge, which strengthens innovation work and R&D capacity to increase their competitiveness. FORREGION-VT shall contribute to collaboration within the policy instruments so that competence / education, research and innovation are seen in context with regard to the region's need for green change and increased value creation. FORREGION-VT will both utilize and further develop the resources in the entire region, and contribute to organizational and geographical spread. The project contributes to strengthening the work with strategy for industry, innovation and research, and strategy for competence.

- Flere forskningssvake virksomheter har koblet innovasjonsaktivitetene sine til relevant kompetansemiljø og søkt støtte fra virkemiddelapparatet regionalt, nasjonalt og internasjonalt (EU) - Prosjektet og regionen har forsterket sin kunnskap og kompetanse i bruk av verktøy og metoder som øker bedriftenes absorbsjonskapasitet. - Prosjektet har fornyet sine rolle og styrket samhandling med virkemiddelapparatet i en større region - FORREGION-VT og fylkeskommunens nye strategi for næring, forskning og innovasjon har gjensidig styrket hverandre

Vestfold og Telemark fylkeskommune styrker FOUI-arbeidet ved økt satsing både med personressurser og økonomiske midler til FORREGION-VT, og ved å integrere arbeidet sterkere i fylkets strategier og virkemidler. Gjennom velprøvde verktøy og metoder vil FORREGON-VT mobilisere forskningssvake virksomheter i hele fylket til å bruke forskningsbasert kunnskap, som styrker innovasjonsarbeid og FOU-kapasitet for å øke deres konkurranseevne. FORREGIO-VT skal bidra til samhandling innen virkemiddelapparatet slik at kompetanse/utdanning, forskning og innovasjon sees i sammenheng med tanke på regionens behov for grønn omstilling og økt verdiskaping. FORREGION-VT skal både utnytte og videre utvikle ressursene i hele regionen, og bidra til spredning organisasjonsmessig og geografisk. Prosjektet bidrar til å forsterke arbeidet med strategi for næring, innovasjon og forskning, og strategi for kompetanse. Gjennom et parallelt løp med strategiarbeidet vil Vestfold og Telemark fylkeskommune videreføre aktiviteten i de to regionene første halvår 2021.

Funding scheme:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene