Back to search

Ukjent-Ukjent

FORREGION ARKTIS

Awarded: NOK 4.3 mill.

Ikke aktuelt.

Næringslivsmentor har hatt stor suksess med å hente inn personer fra privat næringsliv til å bidra inn i undervisningen. Flere prosjekter er planlagt for å øke synergien mellom akademia og det private næringsliv. Næringslivsmentor åpner dørene for enda flere mobilitetsprosjekter som hele regionens næringsliv kan ha nytte av. Ellers har det blitt drevet kompetansemegling i alle deler av storfylket. Dette har resultert i mange søknader til forprosjekter i bedrift, nettverksmøte og flere lokale informasjonsmøter som på sikt kan bidra til økt oppmerksomhet rundt forskning i næringslivet. I 2021 fikk vi inn flere søknader til forprosjekt enn vi hadde midler til. De forprosjektene vi har gitt midler til er lokalisert i hele regionen og dekker et vidt spenn av emner. Miljø, energi og digitalisering har stått i fokus og vi har nå fått en prosjektportefølje som reflekterer dette.

FORREGION Arktis er finansiert gjennom FORREGION-programmet og Troms og Finnmark fylkeskommune. Prosjektet er tuftet på strategien «Arktisk innovasjon – FoUoI-strategi for Troms» og «Innovasjonsstrategi for Finnmark». FORREGION Arktis har to satsingsområder; digitalisering og teknologi og grønn omstilling og bærekraft. Virkemidlene i prosjektet er forprosjekt, kompetansemegling, næringslivsmentor og nettverksmøter. Forprosjekt i bedrift er et viktig lavterskel virkemiddel for bedrifter uten eller med liten erfaring fra forskersamarbeid. FORREGION Arktis har en målsetning om å bidra til 10 forprosjekter i 2021. Kompetansemeglere tilknyttet FORREGION Arktis skal bistå bedrifter fra hele regionen for å finne riktig virkemiddel og forskningsmiljø. Kompetansemeglerne skal også arrangere nettverksmøter. Dette er blitt et viktig virkemiddel for å samle bedrifter som møter de samme utfordringene. Næringslivsmentor har igjennom flere år vært et attraktivt virkemiddel. Her frikjøpes næringsliv for å kunne bidra inn i UoH-sektoren. Næringslivsmentorer har vært med på å skape mye publisitet rundt både UiT og tidligere FORREGION-prosjekt i Troms og Finnmark, og flere av mentorene har hatt stor betydning for universitetets næringslivssamarbeid. I perioden er målet å tilsette 10 næringslivsmentorer, der FORREGION Arktis og UiT finansierer halvparten hver.

Funding scheme:

Ukjent-Ukjent