Back to search

FORSTERK-Forsterkningsmidler

DiCE-FORSTERK - DICE formidlings- og nettverksaktiviteter i Norge

Awarded: NOK 0.85 mill.

DiCE-FORSTERK funds activities that will strengthen the effects of ARENA's participation in the Horizon 2020 project DiCE and strengthen the project's impact in Norway. The activities focus on building lasting strengthened networks of research environments in Norway towards the most central European research network in the field, as well as communicating the activities in the Horizon 2020 project to Norwegian research environments, authorities, decision-makers and interest groups. ARENA has started a comprehensive survey of relevant Norwegian actors, both research environments, administration and politics, interest groups and other target groups who would be interested in more knowledge about the EU's development and potential reforms, and the consequences for Norway. This work is not funded by the EU contribution but is a prerequisite for being able to include Norwegian target groups actively in the project and reach out widely with dissemination and networking activities. In 2022, ARENA will carry out two dissemination activities: (2) A workshop with broad participation from Norwegian research environments, and the inclusion of Norwegian experts on differentiation and differentiated integration in DifferentiGate, a database ARENA has created within DiCE as a resource for researchers, administration, decision makers and other interest groups seeking publications and experts in the field; and (3) a scenario conference where ARENA translates the scenarios for Europe's development that the DiCE project develops into a Norwegian context. The event will engage Norwegian target groups in the discussion of the effects that various development features in the EU could have on Norway.

ARENA søker om aktiviteter som vil forsterke virkningene av deltakelsen i Horisont 2020-prosjektet DiCE og styrke prosjektets samfunnsmessige effekter i Norge. Aktivitetene fokuserer på å bygge varige styrkede nettverk av forskningsmiljøer i Norge opp mot det mest sentrale europeiske forskernettverket på feltet, samt å formidle aktivitetene i Horisont 2020-prosjektet til norske forskningsmiljøer, myndigheter, beslutningstakere og interessegrupper. ARENA vil gjennomføre (1) en omfattende kartlegging av relevante norske aktører, både forskningsmiljøer, forvaltning og politikk, interesseorganisasjoner og øvrige målgrupper som har behov for kunnskap om EUs utvikling og potensielle reformer, og konsekvenser av dette for Norge. Dette arbeidet er ikke finansiert av EU-bidraget men er en forutsetning for å kunne inkludere norske målgrupper aktivt i prosjektet og nå bredt ut med formidlings- og nettverksaktiviteter. ARENA vil deretter gjennomføre to nye formidlingsaktiviteter: (2) En faglig workshop med bred deltakelse fra norske forskningsmiljøer, og inkludering av norske eksperter på differensiering og differensiert integrasjon i DifferentiGate, en database ARENA skal opprette innenfor DiCE som en ressurs for forskere, forvaltning, beslutningstakere og andre interessegrupper som søker publikasjoner og eksperter på fagfeltet; og (3) en scenariokonferanse der ARENA omsetter de scenarioene for Europas utvikling som DiCE-prosjektet utvikler til en norsk kontekst. Arrangementet vil engasjere norske målgrupper i diskusjonen av hvilke effekter ulike utviklingstrekk i EU vil kunne ha på Norge.

Funding scheme:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Funding Sources