Back to search

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Distribuert sol og blå batterier – Utvikling av forretningsmodeller for kommersiell integrering av distribuert solvarme i fjernvarmesystemer

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Manager:

Project Number:

322729

Project Period:

2021 - 2022

Funding received from:

Location:

The Research Council of Norway launched its new supplementary funding scheme, with the aim of increasing the societal impact of Norway's participation in Horizon 2020 projects. The aim of the DiSolBatt is to develop business models, which stimulate collaboration of solar heating suppliers and district heating (DH) companies, so that the share of clean and renewable solar energy can be increased for the Norwegian DH network. Through the H2020 project RELaTED, an innovative concept of decentralized Ultra-Low Temperature (ULT) network solutions was developed, allowing for the incorporation of low-grade heat sources with minimal constraints. The technical solutions that emerged from this work are implemented in both larger and smaller district heating networks across Europe - unfortunately were none of them in Norway. The work in RELaTED has led to the identification of innovative technical solutions for solar district heating. In the first phase of DiSolBatt outcomes from RELaTED were transferred to Norwegian conditions and disseminated to actual stakeholders. In collaboration with the Norwegian District Heating Association, the operation and business of Norwegian DH companies was investigated in a survey. The return rate was 33% and representative for 90% of the Norwegian DH marked. The results of the survey were summarized and disseminated. Five DH companies wanted to contribute with theoretical use-cases, where business models should be developed. Finally three business models were worked out as the central outcome of DiSolBatt. Business models should overcome the barriers to implement local, renewable heat production in Norwegian DH networks and lead to win-win situation for all parties. The results of RELaTED and DiSolBatt were disseminated in presentations, podcasts, case-studies and in social media posts, on own and on partners' platforms (Norwegian Solar Energy Cluster, Norwegian District Heating Association, etc). This work has led to increased attention and interest for solutions, in addition to the general consolidation of competence for all parties. The central partners in DiSOLbatt contributed with input to the revised "Energi21 strategy 2022" in April 2022 and to ENOVA's funding schemes.

Kompetanseheving & kommersielle muligheter hos deltakere og brukere Resultatene fra RELaTED og DiSolBatt er formidlet gjennom presentasjoner, podkaster, case-studies og sosiale medier, både via egne plattformer og fra andre (Solenergiklyngen, Fjernvarmeforeningen m. fl.) Dette har ført til både økt oppmerksomhet og interesse for løsningene, i tillegg til generell kompetanseheving hos fjernvarmeaktører og deres kunder. Gjennom kartleggingsstudien, som ble gjennomført tidlig i prosjektet, ble det etablert kontakt med utvalgte fjernvarmeselskap, som har bidratt med konkrete eksempelprosjekter. Prosjektene har vært utgangspunkt for utarbeidelsen av 3 ulike forretningsmodeller, som vil være hovedresultatet fra DiSolBatt. Forretningsmodellene reduserer barrierene for å integrere bygningsintern energiproduksjon fra fornybare energikilder ved å sørge for gevinst for alle parter. Et av eksempelprosjektene er allerede under realisering, og blir en viktig pilot for solvarme/fjernvarme-kombinasjonen. Samfunnsmessige effekter Gode forretningsmodeller gjør det mer attraktivt å integrere distribuert energiproduksjon fra fornybare energikilder i fjernvarmenettene. Distribuerte løsninger er arealeffektive ved at man bruker eksisterende flater og ikke beslaglegger ny verdifull grunn, og lokalt energiproduserende tiltak gir varig endring i forhold til å unngå kraftkrise. Det stimuleres til økt bruk av vannbåren varme på sluttbrukertrinnet, energifleksibilitet, og termisk lagring i «blå batterier» (vann). Ved å ta unna deler av energibehovet til oppvarming, sparer man el-nettet for store belastninger og frigjør kapasitet.

Hovedformålet med prosjektet DiSolBatt er å forsterke virkninger og effekter av Horizon 2020 prosjektet RELaTED - Renewable low temperature district heating. Dette gjøres gjennom å utvikle og etablere effektive forretningsmodeller som stimulerer til samarbeid mellom fjernvarmeselskaper og leverandører av distribuerte energiløsninger. Det er en økende erkjennelse av at varmesektoren må adresseres i mye sterkere grad dersom vi skal nå FNs bærekraftsmål. Gjennom RELaTED introduseres et innovativt varmekonsept der et nettverk av distribuerte energikilder/- teknologier som solfangere og varmepumper inkorporeres i et lavtemperert fjernvarmesystem. Det er utviklet gode tekniske løsninger som demonstreres i både større og mindre fjernvarmenettverk. Samtidig er det pekt på at en kjerneutfordring ved å ta konseptet i bruk er mangelen på gode forretningsmodeller, som gir gevinster for både fjernvarmeleverandør, leverandør av solfangere og annet utstyr for distribuert energiproduksjon og sluttkunde. Å utvikle effektive forretningsmodeller vil derfor bidra direkte til implementering av prosjektresultatene. Forretningsmodellene utvikles og kalibreres i samarbeid med norske fjernvarmeselskap og et utvalg av deres kunder. Kundene vil være både private og offentlige. Det legges vekt på at modellene skal kunne brukes generelt i forbindelse med kombinasjonen fjernvarme og distribuert energiproduksjon. Presentasjon og formidling av resultater vil tillegges stor vekt i prosjektet. Ved siden av tradisjonelle rapporter og presentasjoner på konferanser og seminarer, vil det bli laget informative og engasje-rende webinarer, youtube-presentasjoner og podkaster som legges ut på ulike nettsider. Det er mange som antas å ha nytte av resultatene fra RELaTED-prosjektet og forsterkningen gjennom DiSolBatt - mer salg av ny fornybar energi, et større fokus på vannbåren varme og fjernvarme på sluttbrukertrinnet, varmelagring i «blå batterier» og ikke minst en avlastning av elektrisitetsnettet.

Funding scheme:

FORSTERK-Forsterkningsmidler