Back to search

FORSTERK-Forsterkningsmidler

EDICITNET PÅ NORSK - NETTVERK AV SPISELIGE BYER OG TETTSTEDER (EDICITNET-NOR)

Awarded: NOK 0.89 mill.

Project Manager:

Project Number:

322733

Project Period:

2021 - 2023

Funding received from:

Location:

The project's main delivery is the book The Edible City - urban agriculture in Norwegian cities and towns. It combines concrete experiences and interviews with pioneers who share experiences with start-up, development, operation and effects with historical anecdotes about the city as a place for food production. The book offers insight into good participation processes and how to integrate the neighborhood in the work with SBL. The book's layout and illustrations are inspiring and user - friendly, tailored for actors working with urban development in the private and public sectors. The book is distributed to 1,500 key players. In addition, the project will arrange professional gatherings for the target groups. EdiCitNet-NOR will also connect SBL players in Norway to the European project.

-

EdiCitNet-NOR springer ut av det EU-finansierte prosjektet EdiCitNet. Prosjektet løfter fram Spiselig By Løsninger (SBL) som et sentralt grep for i det grønne skiftet. SBL er produkter, tjenester og aktiviteter som bruker urbant landbruk som verktøy for å hjelpe lokalsamfunn til å løse sosiale utfordringer. SBL engasjerer, inkluderer og skaper grobunn for grønne arbeidsplasser og sosial bærkraft. SBL har et stort potensiale til å transformere byer om det tas opp som et sentralt verktøy innen byplanlegging. Utviklingen innen SBL vil akselerere når den kommende nasjonale strategien for urbant landbruk er på plass. Strategien er ambisiøs - SBL skal bidra til bærekraftig byutvikling, integrering, utdanning og opplæring, arbeidstrening, kunnskapsutvikling, innovasjon og klimatilpasning. For å kunne iverksette denne strategien og kunne skalere opp for løsninger som virkelig monner, trengs det oppdatert, faglig sterkt og inspirerende materiell og aktiviteter som istandsetter nøkkelaktører til å realiseres disse ambisjonene. Prosjektets hovedleveranse er boka “Den spiselige byen - urbant landbruk i norske byer og tettsteder”. Den kombinerer konkrete erfaringer og intervjuer med pionerer som deler erfaringer med oppstart, utvikling, drift og effekter med historiske anekdoter om byen som et sted for matvareproduksjon. Boka byr på innsikt i gode medvirkningsprosesser og hvordan man kan integrere nabolaget i arbeidet med SBL. Bokas layout og illustrasjoner er inspirerende og brukervennlige, skreddersydd for aktører som arbeider med by- og tettstedsutvikling i privat og offentlig sektor. Boka distrIbueres til 1500 nøkkelaktører. I tillegg vil prosjektet arrangere faglige samlinger for målgruppene. EdiCitNet-NOR vil også koble SBL-aktører i Norge opp mot det Europeiske prosjektet. Prosjektet ledes av Nabolagshager AS og gjennomføres i partnerskap med Fragment arkitekter AS og i samarbeid med Landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Funding scheme:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Funding Sources