Back to search

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Sirkulære materialer og prosesser i BAE næringen

Awarded: NOK 0.30 mill.

Prosjektet "Sirkulære materialer og prosesser for BAE næringen" skal gjennom forskning, utvikling og innovasjon realiserer grønn omstilling av næringen. Plattformen vil bidra til å løse flere sentrale utfordringer knyttet til kritiske verdikjeder for omstilling til en mer sirkulær økonomi. Forprosjektet vil bidra til å identifisere de viktigste utfordringene og mulighetene for å realisere omstillingen, som skal adresseres i hovedprosjektet. Bygg-, anleggs-, og eiendomsnæringen (BAE) er Norges største fastlandsnæring med en sysselsetting av 277.000 ansatte og en omsetning på 309 kMNOK årlig. Dermed står den for 6,6 % av Norges verdiskaping og 8% av Norges sysselsatte. BAE næringen bruker 50% av materialene som blir ekstrahert og 35% av avfall (tall fra EU) og produserer dermed mellom 5 og 12 % av klimagass . Prosessene i BAE næringen er preget av stor fragmentering, lite produktivitet og effektivitet. Produktene (bygg og infrastruktur) har svært lang levetid og det stilles komplekse og varierende krav til materialer, prosesser og produkter. Dermed ligger det et betydelig potensial for materialeffektivisering, utslippsbesparelser og verdiskaping i BAE næringen. Konkret skal det i dette forprosjektet etableres et konsortium av aktører fra BAE næringen som gjennom forskning, utvikling og innovasjon ønsker å bidra til grønn omstilling av BAE næringen. Problemstillingene som skal løses i hovedprosjektet vil bli spisset/utformet av konsortiet gjennom forprosjektet.

Funding scheme:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Funding Sources