Back to search

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Læringsbrett i matematikkundervising på 3.trinn - innsikt i læringspotensiale utifrå eit elevperspektiv.

Alternative title: Learning tablets in teaching mathematics at 3rd grade - insight into learning potential from a student perspective.

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Number:

322970

Project Period:

2021 - 2025

Funding received from:

Organisation:

Location:

Digital tools in the classroom increase in accessibility and visibility. Since 2006, many municipalities have purchased digital tools with the aim of utilizing these in educational contexts. In august 2020, Voss herad also introduced a digital initiative, through one-on-one coverage of learning boards for all pupils in 2nd and 3rd grade. With this initiative, Voss herad will carry out a study, with the aim of getting closer to the research field related to the use of learning tablets in mathematics teaching at the primary level. The survey will be seen in the light of the subject renewal (Kunnskapsløftet 2020) and will be carried out locally in Voss herad. This study will seek to gain insight into what learning potential lies in using a learning tablet in mathematics teaching in the 3rd grade. A pupil?s perspective is used as a basis for examining what characterizes this learning potential. In order to gain insight into the experiences students can gain from learning tablets activities, a learning potential will be sought through two entrances. One entrance seeks insight into learning potential related to student work in activity with learning tablets. The second entrance seeks insight into learning potential related to student reflection on activity with learning tablets. Several of the national surveys that have been done in connection with the introduction of one-to-one coverage of tablets are based on a teacher or inter-municipal perspective. There has been a search for, but little research has been found that documents the potential that actually exists in the use of digital tablets in mathematics teaching both nationally and internationally (Fosstrôm and Kaufmann, 2018). A study that focuses on this area can therefore be of great value in helping to close this gap in the research and have value for teaching in schools and teacher educations.

Det vart i Voss herad politisk vedteke å løyve midlar til ei stor satsing på digitale læremiddel. Eit stort innkjøp av læringsbrett vart gjort, slik at ein sikra ei ein-til-ein-dekning for alle 2. og 3.klassingar i heradet. Gjennom ei slik ein-til-ein-dekning/satsing/tilnærming, ynskjer Voss herad å gå nærare inn i forskingsfeltet knytt til temaet matematikkundervisning på småtrinnet. Målet for undersøkinga er å skaffe innsikt i læringsmogelegheiter som ligg i matematikkundervisinga som kan identifiserast ut ifrå eit elevperspektiv. For å best svare på dette vil Voss herad nytte ei kvalitativ tilnærming. Undersøkinga vil føregå på 3.trinn, og det vert søkt innsikt i temaet gjennom to inngangar. Fyrste inngang skal søke etter læringsmogelegheiter gjennom ei kvalitativ tilnærming der ein serie observasjonar av elevarbeid vil stå i fokus. Ut ifrå observasjonane vert aktuelle arbeidssituasjonar valde ut. Arbeidssituasjonane vil vere utgangspunkt for inngang to, der det vert søkt djupare innsikt gjennom fokusgruppeintervju og semistrukturerte intervju med enkeltelevar. Då kan ein gå i djupna i elevane sine opplevingar og erfaringar med bruk av læringsbrett i matematikkundervisinga. Dette kan inkludere samarbeid, individuelt arbeid, lekser, og liknande. Gjennom intervjua er det ynskjeleg å skaffe ei breiare innsikt i kva elevane erfarer som positivt og negativt ved bruken av læringsbretta. Det er planlagt observasjon på tre skular, gjennom eitt år. Ei triangulering ved å samle inn data observasjon, intervju og analyse kan gje innsikt i verdifulle moment som elevar påpeiker ved matematikkundervisninga. Det er desse verdifulle momenta som i denne avhandlinga kan gje eit grunnlag for å seie noko om læringsmogelegheitene til læringsbretta. Ved ferdigstilling av prosjektet ynskjer heradet å sitte att med kompetanse som kan nyttast i undervisning prega av læringsbrett.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Funding Sources