Back to search

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

HyAqua

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Number:

323028

Project Period:

2021 - 2021

Funding received from:

Organisation:

Location:

Havbrukssektoren innholder en stor variasjon av fartøy som støtter havbruk, inkludert brønnbåter, ensilasjefartøy og andre servicefartøy. Havbrukssektoren er preget av høy lønnsomhet, investeringsvilje, vekstpotensial og økende fokus på bærekraft. Brønnbåter brukes for å frakte levende oppdrettsfisk og smolt, og opererer hovedsakelig på charter og faste rammeavtaler med oppdrettsselskapene. Flåten har vokst i takt med veksten i oppdrettsnæringen. Mattilsynets nye krav til renseutstyr til avløpsvann vil tre i kraft i 2021 (kilde: Regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart). Det vil trolig føre til et generasjonsskifte i flåten, ettersom ombygging ikke vil være hensiktsmessig for eldre og små brønnbåter. I Regjeringens varslede klimaplan som skal legges frem før jul, er det gitt signal om at det vil stilles krav om null- eller lavutslippsteknologi fra 2024. Om lag 95% av sjømaten som fangstes eller produseres i Norge går til eksportmarkeder i ca. 130 land. Markedsadgang er derfor viktig for stabile rammevilkår og for å sikre at næringen kan møte etterspørselen etter norsk sjømat (Kilde: Sjømatalliansen). Store, viktige marked setter et stadig sterkere søkelys på det samlende karbonavtrykket bak verdikjeden på sjømaten som tilbys markedet. Det er behov for å utrede både teknisk og økonomisk gjennomførbarhet ved bruk av nullutslippsteknologier for de forskjellige fartøystypene innenfor havbrukssektoren, og dette ønsker vi å gjøre i forprosjektet “HyAqua”.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform