Back to search

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Fysisk aktiv læring i musikkliteracy

Alternative title: Movement-based learning in music literacy

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Number:

323180

Project Period:

2021 - 2025

Funding received from:

Location:

An essential part of music education is learning the basic skills of reading and understanding musical notation. Being able to read, write, understand and communicate musical notation is called music literacy. The musical notation system is structured in quite an easy and logical way, but still a lot of pupils find this difficult to master. Pupils may prefer to play and sing without using musical notation, finding it easier to learn music by ear. Music tutors experience that learning musical notation might contribute to less motivation among pupils instead of strengthening aspirations to the joy of music. Teachers struggle to achieve the level of music literacy aquired, and research imply that fluent music literacy is a rarely ability in western culture. Due to the simplicity of the music notation system, one might question our ways of teaching music literacy. Music literacy is on a conventional basis taught by a theoretical approach. Pupils are passive recipients of knowledge. However, there are other methods of teaching which seems to give interesting results in comparable subjects, i.e. movement-based learning, which means using the body as a part of the learning process. Through this project, we explore the possibilities of using movement-based learning in music literacy. The project aims to investigate whether movement-based learning in music literacy might increase the quality of the learning, and whether movement-based learning might change the way pupils and teachers experience the learning process in general. Teachers and pupils from Knuden - Kristiansand School of Music and Performing Arts will participate in the project. The researcher will collect data consisting of interviews, observation, sound- and video recording to illuminate the experience and learning quality of the participants.

Prosjektets tematikk er musikkundervisning, nærmere bestemt musikkliteracy – som betyr evnen til å lese, skrive og tolke musikk. For musikere er noter et viktig redskap for å huske, lagre og kommunisere musikk. Musikklærere vet imidlertid at det å lære noter i mange tilfeller kan være med på å ødelegge motivasjonen for musikkutøving i stedet for å styrke den, og mange lærere strever med å oppnå resultatene man ønsker for elevene. I dette prosjektet skal det undersøkes om man kan endre elevens og lærerens opplevde læringssituasjon og læringskvalitet ved å bruke andre læringsmetoder enn de tradisjonelle, kognitive tilnærmingene som er mest vanlige i norske kulturskoler. Prosjektet vil utforske modeller og metoder som baserer seg på fysisk aktiv læring – som betyr at elevene bruker kroppen aktivt i læringsprosessen. Et eksempel på mulig tilnærming til fysisk aktiv læring i musikkliteracy kan være å tegne et stort notesystem på gulvet, og lede eleven gjennom konkrete oppgaver som eleven skal løse ved å bevege seg fysisk oppover og nedover i notesystemet for å forstå systemets oppbygning. Formålet med prosjektet er å fremskaffe ny kunnskap til musikklærere som igjen vil kunne føre til endringer i undervisningspraksis. Deltakere i prosjektet er elever og lærere fra Knuden Kristiansand kulturskole. Elevene vil få opplæring i musikkliteracy gjennom fysisk aktiv læring. Underveis vil forskeren samle inn informasjon om lærernes og elevenes opplevelser ved hjelp av observasjon, lyd- og bildeopptak samt intervjuer. Det vil bli tatt etiske hensyn, særlig med tanke på at barn skal delta i studien. Datamaterialet vil belyses av læringsteorier med hensikt om å forstå på hvilken måte den fysiske tilnærmingen kan ha konsekvenser for oppfatningen av læringskvalitet i musikkliteracy.

Funding scheme:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Funding Sources