Back to search

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

GreenGlass: Co2-redusert isolerglass i bygninger

Awarded: NOK 0.30 mill.

Formålet med forprosjektet er å berede grunnen for et hovedprosjekt om løsninger knyttet til økt bruk av CO2 redusert isoler- og funksjonsglass i Norge. CO2 redusert isolerglass gjennom redusert materialbruk og vekt, vil kunne ha store ringvirkninger for byggebransjen på store deler leveransekjeden frem til ferdig bygg, gjennom reduserte transportutslipp, og redusert materialbruk for andre konstruksjoner, og redusert varmetap i byggets levetid. Funksjonsglass baserer seg på samvirkning med isolerglasset. Redusert CO2 avtrykk og redusert varmetap vil derfor bidra sterkt til økt totalverdi for kombinasjonen av isolerglass og funksjonsglass og dermed øke gjennomslag for denne type miljøvennlig teknologi innenfor byggebransjen. Redusert vekt for bygningsmaterialer er en viktig parameter i rehabiliteringsprosjekter, da vekt ofte er en begrensende faktor for oppgradering av bygningskonstruksjoner til dagens standarder. Reduksjon av vekt for isolerglass vil derfor øke mulighetsrommet for rehabilitering fremfor nybygg, og for gjenbruk av konstruksjoner fremfor nyproduserte konstruksjoner. Tatt i betraktning de enorme klimautslippene og avfallsmengdene som knyttes til nybygg og produksjon av konstruksjoner, vil en slik utvikling være av dramatisk betydning i et klima- og sirkulærøkonomisk perspektiv.

Funding scheme:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform