Back to search

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Avfallsfrie Byggeplasser - presis prosjektering, produksjon og logistikk

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Number:

323502

Project Period:

2021 - 2021

Funding received from:

Organisation:

Location:

Med en heldigital informasjonsflyt, åpne standarder, presis prosjektering, produksjon og logistikk, vil avfallet fra nybygg og rehabilitering kunne elimineres allerede i produsentleddet og utløse store kostnadsreduksjoner og miljøgevinster. Hittil har engasjementet i byggenæringen vært på ombruk. DIBK (2020) sier at det mer økonomisk lønnsomt å eliminere avfall i produsentleddet enn å bruke gamle byggevarer om igjen. Sømløse, digitale løsninger eliminerer ikke bare avfall til en antatt verdi av 100 mrd. kr. (vare- og timekost), men også de klimabelastningene dette medfører i produksjon, transport og destruksjon. Definisjon som er nyttet på Avfallsfrie Byggeplasser er: 1. Avfallsfri produksjon på byggeplass - kun montering. 2. Avfallsfri produksjon hos produsent: enten produsere slik at avfall ikke oppstår, eller at alt avkapp føres tilbake som ressurs i produksjonen uten transport. 3. Avkapp skal tilbake som ressurs i produksjonen - uten transport 4. Foredlede materialer skal ikke brukes til noe formål hvor mindre foredlede materialer kunne gjort samme nytten. En slik omstilling krever presis bygningsinformasjonsmodellering (BIM), prosjektering, bestilling, produksjon, merking og sporing, levering og montering. Den vil også kreve eller utløse nye forretningsmodeller. Disse vil føre til en utvikling og omlegging tilpasset en industriell byggebransje. Prosjektet skal gjennom innsiktsintervjuer og workshops definere og løse (grønne og gule ‘pes’) sammen med produsenter (eks. Norgips, Pipelife, Bergene-Holm), rådgivere (eks. Sweco), entreprenører (eks. JM, Veidekke) samt beskrive FoU-utfordringer (røde ‘pes’) for FoU-prosjekter i samarbeid med bl.a. Construction City Cluster, Smart Innovation Norway og buildingSmart Norge. Hovedprosjektet skal dokumentere at det er lønnsomt å investere i prefabrikasjon og avfallsfrie byggeprosesser.

Funding scheme:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Funding Sources