Back to search

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Datadrevet grønn verdikjede for bygg

Awarded: NOK 0.30 mill.

Hovedprosjektet det søkes om forprosjektmidler til skal bidra til å skape en helhetlig, grønn verdikjede for bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen gjennom å tilgjengeliggjøre data som i dag er fanget i siloer hos ulike aktører, i ulike fagsystemer og knyttet til ulike faser av et byggs livsløp. Rike data i store volum i en helhetlig informasjonsmodell som utvikles kontinuerlig, skal åpne viktige mulighetsrom for forskning, teknologiutvikling og tjenesteinnovasjon. Dette skal igjen legge grunnlag for nye løsninger som reduserer bransjens store miljø- og klimaavtrykk og som bidrar til å skape grønne jobber og internasjonal konkurransekraft. Et hovedprosjekt med holistiske tilnærming til data vil kunne løfte en sektor som i volum utgjør Norges største fastlandsnæring. Bransjen er preget av kompleksitet, behov for bedre prosesser og et vesentlig digitalt etterslep. Data er en nøkkel for høyere grad av innovasjon, og tilgang til data fra ett område vil legge grunnlag for helt nye og bærekraftige løsninger på et annet område. Nye volum og koblinger vil også legge grunnlag for anvendelse av kunstig intelligens i en helt annen skala enn i dag. Forprosjektet springer ut fra etablert samarbeid mellom forskning og næringsliv. Gjennom forprosjektet skal mål og ambisjoner konkretiseres, og potensial for verdiskaping dokumenteres. Konsortiet skal også videreutvikles samt at ressursgrunnlag, arbeidspakker og organisering skal defineres nærmere. Det vil defineres pilotprosjekter som kan akselerere bransjens bruk av data for å sikre en mer bærekraftig utvikling, forvaltning og transformasjon av bygg. Pilotprosjekter vil sikre at en kommer raskt i gang med implementering av standarder, samt at en fokuserer på behovet til bransjen og muligheten for å forenkle dialogen mellom forskjellige aktører (for eksempel mellom prosjekterings- og driftsfasen, eller mellom byggeier og offentlige instanser).

Funding scheme:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform