Back to search

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

READ TO ME – enhancing teachers engaging progress monitoring of struggling readers

Alternative title: LES FOR MEG

Awarded: NOK 12.0 mill.

Vil styrke leseferdighet og motivasjon for lesing i første klasse Read to me –handlar om å vurdere barns lesing mens de leser engasjerande tekster høyt. Leseferdigheter og motivasjon henger tett sammen. Elever som strever med lesing, kan oppleve nederlagsfølelser og utvikle lav mestringstro. Å måtte gjennomføre prøver de ikke får til, forsterker disse negative følelsene. Manglende opplevelse av mestring kan føre til at elevene havner i en negativ spiral, der de utvikler manglende motivasjon for å lese. Derfor er det viktig å jobbe med både ferdigheter og motivasjon hos disse elevene. I tillegg forteller norske lærere at de savner gode verktøy for å følge opp utviklingen til elevene som trenger ekstra oppfølging. Forskningsprosjektet Read to me ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger er et svar på dette. Read to me skal utvikle et verktøy lærerne kan bruke for å være tettere på elevenes progresjon i lesingen, og prosjektet har i tillegg et mål om å engasjere elevene i lesingen mens de blir vurdert. Et mål med Read to me er å finne en metode for å oppdage nøyaktig hva det er elevene strever med når de leser ukjente tekster høyt. Read to me skal derfor utvikle en digital plattform med engasjerende tekster som elevene skal lese høyt for lærerne. Hver tekst vil ha en fokusliste som læreren sitter med mens eleven leser. Fokuslistene skal rette lærerens blikk mot hva det spesifikt er eleven trenger å jobber mer med i lesingen. Det er også viktig at lærerne som skal bruke verktøyet, er med på å utvikle og kvalitetssikre det. Derfor vil Read to me plattformen utvikles i nært samarbeid med norske lærerstudenter og lærere på første trinn. For at elevene skal ha lyst til å lese og for at de skal oppleve mestring og passe grad av utfordring, må de få lese tekster av høy kvalitet tilpasset elever i begynneropplæringen. For å utvikle slike gode tekster er anerkjente barnebokforfattere og illustratører sentrale aktører i Read to me-prosjektet.

Strengthening first graders’ reading skills and motivation for reading Read to me: evaluating children’s reading while they read engaging texts aloud. Reading skills and motivation are closely linked. Pupils who struggle with reading may experience feelings of defeat and low self-concept. Participating in tests that they do not succeed in, may reinforce these negative feelings. Pupils with weak self-concept as readers, risk falling into a negative spiral, leading to a lack of motivation for reading. Therefore, it is necessary to address both reading skills and motivation in these pupils. In addition, Norwegian teachers report that they lack appropriate tools for following up pupils who struggle with reading. The research project Read to me at the Reading Center, University of Stavanger, aim to develop a tool for teachers to more closely follow their pupils’ reading progression. Another aim is to engage the pupils while their reading is assessed. One of the goals of Read to me is to discover a method for exactly what the pupils are struggling with when they read texts aloud that are unknown for them. As part of this, Read to me will develop a digital platform with engaging texts that students will read aloud to teachers. Each text will come with a «focus list» for the teacher to use while the pupil is reading. The focus lists should direct the teacher's attention towards specifically what the pupil needs to work on in their reading. Teachers’ input is an important part of the development and quality assurance of Read to me. The Read to me platform will be developed in close collaboration with Norwegian teacher students and first grade teachers. In order for the pupils to want to read, for them to experience mastery and a suitable degree of challenge, they must be given the opportunity to read age-appropriate, high-quality texts. Renowned children's book authors and illustrators are key players in Read to me and will contribute to develop such texts.

Funding scheme:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren