Back to search

KLIMAFORSK-Stort program klima

6th Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes

Awarded: NOK 69,999

Norsk hydrologiråd ønsker med konferanseserien “Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes” å legge til rette for tettere samarbeid mellom modellgrupper som jobber med modellering av landoverflateprosesser. Den sjette konferansen i rekken er nå under planlegging. Konferanseserien har fokus på modellering av endringer i og interaksjonen mellom klima og hydrologi, og hvordan dette kan påvirke naturen og samfunnet. Årets konferanse arrangeres i samarbeid med prosjektene EMERALD og KeyClim, som begge jobber for å forbedre den norske jordsystemmodellen NorESM. Konferansen vil bli organisert rundt fire temaer: 1 Terrestrisk økologi i klimasystemet. For at vi skal klare å modellere jordsystemet, må vi forbedre vår forståelse av tilbakekoblinger mellom økosystemer, klimaet og vannets kretsløp, blant annet hvordan arealbruksendringer påvirker klimaendringer, og hvordan disse klimaendringene virker tilbake på økosystemene. 2 Markvannsdynamikk. Dagens observasjoner av markvann strekker ikke til – delvis fordi markvannet finnes i ulike dybder under bakken, og varierer mye fra sted til sted. Dette temaet belyser målemetoder på bakken og fra fly, på ulike skalaer, inkludert metoder for å modellere markvann. 3 Klimatjenester. For å begrense de negative effektene av klimaendringer, kreves et tilstrekkelig godt kunnskapsgrunnlag for beslutningstakere. Brukernes ønsker krever forbedrede metoder innen bl.a. nedskalering av klimaframskrivningene. 4 Integrere nye observasjonsmetoder i jordsystemmodellering. Belyser lovende metoder som integrerer nye observasjoner (f.eks. satellittdata, bakkedata, isotoper, sensorer på fly eller droner og folkeforskning) i jordsystemmodeller. Konferansen går av stabelen 14.–16. september 2021, uavhengig av format. Hvis smittesituasjonen tillater det, avholdes konferansen på Lillehammer hotell. Hvis det derimot ikke er mulig å avholde fysisk konferanse, blir konferansen avholdt digitalt.

Activity:

KLIMAFORSK-Stort program klima