Back to search

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

KONSEPT FOR LEVENDELAGRING AV FLERE ARTER

Alternative title: Flexible multi-species live storing concept

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Number:

327148

Project Period:

2022 - 2025

Location:

The project will develop a system for live storage of seafood that secure good animal welfare, food safety and product quality. Proven technology for long-term storage enables us to build buffer storage and deliver for special holidays. The system will have a good capacity for managing optimal environmental conditions for different animal groups, and be adaptable for both large permanent facilities and smaller mobile container-based storage units, which can be placed near the catchment areas. The knowledge will also provide a basis for better adaptation of transport containers for live seafood, and contribute to streamlining the marine food industry. For many of the species that are relevant for live storage, there is no or very little knowledge about environmental requirements and tolerance for handling and long-term storage under controlled conditions in intensive land facilities. The annual life cycle of the animals will also be able to reduce the tolerance limits for changes in, for example, temperature and that the quality of the raw material may be affected by seasonal variations. It is therefore necessary to find the tolerance limits for the individual species' storage capacity and the effect on quality, which are affected by e.g. temperature, density, water consumption and storage time. The R&D challenge is therefore to identify interactions between biological environmental requirements / welfare, technology and quality for long-term live storage of Norway lobster, northern horsemussel and red sea cucumber.

Den overordnede ideen er å utvikle et nytt fleksibelt flerartskonsept egnet for langtids lagring av levende sjømat som opprettholder god dyrevelferd, ivaretar mattrygghet, og leverer god produktkvalitet. Konseptet vil være egnet for langtidslagring for å bygge bufferlager og levere til spesielle høytider, og ha god mulighet for styring av miljøbetingelsene for ulike dyregrupper. Det skal være fleksibelt for tilpasning både i større permanente fasiliteter og mindre mobile containerbaserte lagringsenheter, som kan plasseres i nærheten av fangstområdene. Kunnskapen vil også gi grunnlag for bedre tilpasning av transportcontainere for levende sjømat, og økt grad av intermodalitet som gir bedre effektivitet og kapasitetsutnyttelse. Prosjektet vil være et betydelig bidrag i effektivisering av havnæringen, og et grunnlag for økt ressursutnytting. For mange av artene som er aktuelle for levendelagring finnes det ingen eller svært liten kunnskap om miljøkrav og toleranse for håndtering og langtidslagring under kontrollerte forhold i intensive landanlegg. Hva som er optimale forhold, vil variere fra art til art og tålegrensen vil reflektere svingningene de blir eksponert for i naturlig habitat. Den årlige livssyklusen til dyrene vil også kunne redusere tålegrensene for endringer i f.eks temperatur samt at kvaliteten på råvaren kan påvirkes av årstidsvariasjoner. Det er behov for å finne ut om man under kontrollerte forhold kan redusere eller undertrykke naturlige prosesser som er miljøpåvirket. Det er derfor nødvendig å finne tålegrensene for de enkelte artenes lagringsevne, som påvirkes av bl.a. temperatur, tetthet, vannforbruk og lagringstid. FoU-utfordringen er derfor å identifisere interaksjoner mellom biologiske miljøkrav/velferd, teknologi og kvalitet for de prioriterte modellartene under langtids levendelagring. Som modellarter benyttes sjøkreps (Nephrops norvegicus), oskjell (Modiolus modiolus) og rød sjøpølse (Parastichopus tremulus).

Funding scheme:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø