Back to search

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Helsesykepleiers samtale med førsteklassinger og deres foresatte: helsesamtalen som tiltak i forebyggende arbeid.

Alternative title: School nurses health assessment of first graders and their parents/guardians: The health assessment as a measure in the preventive work.

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Number:

327198

Project Period:

2021 - 2026

Funding received from:

Location:

The Norwegian Directorate of Health recommend that all children should be offered a health assessment by a school nurse within the first year of school, together with their parents. This particular health assessment will be the first meeting between the child and the schools' health service, and represents a unique opportunity for the school nurse to gain trust and establish contact with the children, as well as their parents. In this study, we aim to explore how the health assessment in year 1 is implemented across Norway, by mapping out the different topics the school nurses are addressing in this meeting. Secondly, we aim to explore the school nurses, children and parents' experiences of this particular health assessment. Based on the collected data, we aim to improve this health assessment by developing a communication tool, in order to pick up vulnerable children and families at an early stage. The study will use both qualitative and quantitative research methods (stage 1 and 2). An online questionnaire will be sent to school nurses across Norway. We also aim to interview children, parents and school nurses from five different primary schools at Grünerløkka (district in Oslo), in order to explore their experiences. Finally, the collected data from stage 1 and 2 will be used to develop a strategy and communication tool for this particular health assessment. The health assessment in year 1 is a great opportunity for the school nurse to pick up on children that are in risk of mental, social or physical difficulties. It is therefore important that the school nurse has the knowledge and communication skills needed to discover families in need of follow-up, to provide help and develop a trust-based relationship at an early stage. In a long-term perspective, we hope that the improvement of the health assessment year 1 could prevent youths from dropping out of school. Future studies should take this research into consideration when exploring this topic further.

Dette prosjektet handler om helsesamtalen ved skolestart. Helsesamtalen hos helsesykepleier er en unik mulighet til å opprette kontakt og tillit med barnet og foresatte. Det er også et godt utgangspunkt for å få kjennskap til barn og foresattes ressurser og fange opp evt. utfordringer hos barnet (fysisk, psykisk og sosialt). Det mangler kunnskap om helsesykepleiers bevissthet rundt hensiktsmessig kommunikasjon. Det er derfor behov for å kartlegge og undersøke dette nærmere. 1. Kartlegge hvordan helsesykepleiere gjennomfører helsesamtalen (kvantitativ metode); a) hvilke tema tas opp, b) hvilke metoder brukes for å fange opp de barna som trenger videre oppfølging, c) hvilke metoder benyttes for å skape en god relasjon og tillit, og d) helsesykepleieres bevissthet rundt egen kommunikasjon. Vi ønsker å utvikle et spørreskjema som blant annet baserer seg på hva de Nasjonale faglige retningslinjene sier om helsesamtalen og retningslinjer om Nasjonale kvalitetskrav til samvalgsverktøy. Spørreskjemaet skal sendes på mail til helsesykepleiere som gjennomfører helsesamtalen i Norge, og besvares som et digitalt skjema. Nødvendige demografiske variabler vil også bli etterspurt. 2. Dybdeintervju av foresatte og barn og helsesykepleiere (kvalitativ metode); Kartlegge hvordan helsesykepleiere, foresatte og barn opplever helsesamtalen i bydel Grünerløkka. Dette vil gjøres ved å intervjue et representativt utvalg i hver gruppe. Målet med intervjuene er å få innsikt i hvordan helsesamtalen oppleves og hva som avdekkes og hvordan det følges opp. 3. På bakgrunn av informasjon innhentet i delprosjekt 1 og 2 ønsker vi å utvikle et kommunikasjonsverktøy som kan brukes av helsesykepleier i helsesamtalen for å fange opp sårbare skolebarn. Målet er å utvikle en teoretisk modell for helsesamtalen som kan være en veileder for helsesykepleiere som gjennomfører disse samtalene i Norge. På et senere tidspunkt ønsker vi å prøve ut den teoretiske modellen i en intervensjonsstudie.

Funding scheme:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Funding Sources