Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Fradrag for inngående merverdiavgift

Alternative title: Deduction of input VAT

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Number:

327201

Application Type:

Project Period:

2021 - 2025

Location:

Every year, value added tax (VAT) brings in more than NOK 300 billion to the Norwegian Government. When you buy VAT taxable goods or services, you pay VAT to the seller in addition to the purchase price. The seller pays the VAT amount to the Government. The value added tax is often called a consumption tax, because it is the consumers that are supposed to bear the financial burden of the tax. In principle, VAT should therefore not be an actual cost for businesses that conduct VAT liable activities. Thus, there are provisions that allow deduction of VAT that such businesses pay when they buy goods and services (input VAT). This follows from the Value Added Tax Act (merverdiavgiftsloven) § 8-1, which states that a taxable business is entitled to deduct input VAT on acquisitions of goods and services that are “til bruk i” (for use in) the taxable business. This also means that the taxable business is not entitled to deduct input VAT on acquisitions that are not for use in the taxable business. The right to deduct input VAT has given rise to a number of legal issues that have been considered in administrative practice and case law, and the Norwegian Supreme Court has, through a number of judgements, clarified the interpretation of the VAT Act § 8-1. One of the main objectives of the project is to analyse administrative practice and case law – especially the judgements of the Supreme Court– related to the term “til bruk i”, and consider to what extent the current interpretation meets the policy considerations underlying the provision. Another objective of the project is to analyse the corresponding rules on VAT deduction in the EU, which has a common set of rules for VAT. A comparison will be made of the Norwegian and the EU provisions in this field, and the aim is to consider how and to what extent the two sets of rules take into account the relevant policy considerations.

Målet med prosjektet er å skrive en monografi om et sentralt tema innen merverdiavgiftsretten: Fradragsretten for inngående merverdiavgift. Det kan også være aktuelt å forsøke å få publisert én eller flere artikler i løpet av doktorgradsperioden. Hovedregelen for fradragsretten er gitt i merverdiavgiftsloven § 8-1: "Et registrert avgiftssubjekt har rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser av varer og tjenester som er til bruk i den registrerte virksomheten." Prosjektet vil først og fremst knytte seg til denne bestemmelsen. En hovedproblemstilling vil være hva som nærmere kreves for at en anskaffelse skal anses for å være «til bruk» i avgiftspliktig virksomhet. En sentral del av prosjektet vil være å foreta en analyse av praksis – særlig høyesterettspraksis – knyttet til uttrykket «til bruk i den registrerte virksomheten» sett i lys av de hensyn som ligger bak fradragsretten for inngående merverdiavgift. I tillegg vil det bli foretatt en komparativ analyse av fradragsretten for inngående merverdiavgift i EU og den tilsvarende fradragsretten i Norge. Prosjektet tar for seg en helt sentral bestemmelse i merverdiavgiftsretten, hvor det er et rikt tilfang av både norske og utenlandske kilder. Det er derfor viktig å passe på at utvalget av kilder ikke blir så stort at prosjektets omfang er til hinder for den nødvendige fremdriften. Det er også viktig å være oppmerksom på at temaet i seg selv er vidtfavnende. Det kan derfor bli utfordrende å finne balansen mellom prosjektets bredde og dybde. En særlig utfordring knytter seg til redegjørelsen for de relevante hensyn bak regelverket, som knytter seg sterkt til økonomiske forhold. Dette kan skape metodiske utfordringer ettersom kandidaten har bakgrunn som jurist. Utfordringen blir å sørge for en forsvarlig og tilstrekkelig analyse av dette uten at denne delen av prosjektet tar for mye av den tilmålte tiden.

Activity:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune