Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Work Life: Neuropsychological functioning for people with substance use disorder who participates in Individual Placement and Support

Alternative title: Kartlegging av nevropsykologisk funksjon hos personer med ruslidelse som deltar i Individuell Jobbstøtte (IPS)

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Number:

327203

Project Period:

2021 - 2025

Location:

This research project aims to investigate if assessment of neuropsychological functioning for people with substance use disorder who participate in Individual Placement and Support (IPS) can enhance the possibility for steady work participation. Neuropsychological assessment measure among others memory, attention and problem solving, often defined as cognitive functioning. These functions are important in activities of daily living and work. A majority of those in treatment for a substance use disorder experience unemployment. The last decades there has been an increased focus on developing methods for people with a substance use disorder which can facilitate work participation. Through practice and research, the vocational rehabilitation model IPS has proved the most efficient method. It is developed for individuals with moderate to severe health problems who receive treatment and wants to find paid work. The overriding philosophy in IPS is that anyone can work competitively if the right kind of work is found, and the right kind of support is provided. In IPS it is essential to map the individual’s strengths and experiences to enhance the possibility for successful job match and job support. People with a substance use disorder often experience deficits in cognitive functions, at the same time cognitive assessment is underused. Knowledge about cognitive functions can contribute to find the right kind of work and facilitate the job support the individual needs. To our knowledge there are no previous studies investigating the association between cognitive functions and work participation for people with a substance use disorder who participates in IPS. This study aims to investigate this association. Furthermore, it aims to investigate how this knowledge can enhance job match and job support for the individual. This study is part of a larger research project Work life: a longitudinal study of Individual Placement and Support for people with substance use disorder

Dette doktorgradsprosjektet er en del av forskningsprosjektet "Work life: a longitudinal study on individual placement and support for people with substance use disorder" er å styrke det vitenskapelige grunnlaget for IPS-modellen for personer med ruslidelse. Forskningsprosjektet Work Life studerer modellen på et individuelt nivå, følge deltakere som har en kjent ruslidelse og som deltar i IPS, og på et organisatorisk nivå, hvordan modellen er implementert og vedlikeholdt i tjenestene som tilbyr IPS. Hovedformålet med dette doktorgradsprosjektet er på individnivå å undersøke om nevropsykologisk fungering har betydning for overgang til arbeid for personer med ruslidelse. Det er fra tidligere godt dokumentert at nevropsykologisk fungering predikerer arbeidsevne (e.g. Kalechstein et al., 2003). Samtidig er det understudert hvor vidt nevropsykologisk utredning kan bidra til å styrke muligheten for å oppnå ordinært arbeid for personer med ruslidelse. Det er få studier innen IPS-litteraturen som har undersøkt sammenheng mellom nevropsykologisk fungering og overgang til arbeid. Det er også lite kunnskap om vellykket overgang til arbeidslivet kan bidra til at bedre kognitiv funksjon for denne gruppen. IPS er en evidensbasert er evidensbasert arbeidsrettet rehabiliteringsmodell, som bidrar til at personer med nedsatt funksjonsevne grunnet helseplager kommer i ordinært, lønnet arbeid (Bond, et al., 2001). IPS er basert på et integrert samarbeid mellom velerdstjenestene (NAV) og helsevesenet. Det er godt dokumentert i en rekke internasjonale og nasjonale randomiserte, kontrollerte studier at modellen har vesentlig bedre effekt enn andre arbeidsrettede rehabiliteringsmodeller (e.g. Reme, et al., 2016) i forhold til personer med moderate til alvorlige psykiske lidelser. Vi vet derimot lite om hvilke faktorer ved IPS-modellen i seg selv og hvilke individuelle faktorer hos personer med ruslidelse som mottar IPS som fremmer muligheten for vellykket overgang til arbeid.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune