Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Model fidelity, intersectoral collaboration and implementation of IPS for people with SUD in a real life setting.

Alternative title: Organisatorisk fokus på Individuell jobbstøtte (IPS) i tverrfaglig spesialisert behandling for ruslidelser (TSB).

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Number:

327205

Application Type:

Project Period:

2021 - 2025

Location:

Subject Fields:

This research project will investigate factors that affect the quality of Individual Placement and Support (IPS) in interdisciplinary specialized treatment for substance use disorders (TSB). IPS is an evidence-based method, internationally recognized as the most effective for including people with severe health challenges in ordinary working life. Implementing an evidence-based method in an established clinical practice requires planned, systematic efforts over time. To measure the degree of implementation a fidelity scale is used, necessary to succeed in achieving and maintaining good quality in practice. There are few studies on IPS for people with substance use disorders (SUD). Those that exist show that IPS is an effective method for this group as well. There are few or no studies focusing on the implementation of IPS in the field of SUD. This is exactly what this study will explore, the IPS service Job First established in the Department of Addiction Medicine (TSB) at Haukeland University Hospital in 2012. The research question in this study is: What does it take to establish and maintain a robust IPS service with high quality in the field of SUD. To shed light on this question, we will explore organizational factors in the implementation of the service and in the cross-sectoral collaboration between the NAV and TSB. Mainly we will look at the integration and leadership anchoring in TSB and NAV. Secondly on the integration in treatment teams, organization of job specialist teams and collaboration between job specialists and counselors in NAV. The study will also explore the quality tool for IPS services in the field of SUD. The existing fidelity scale (IPS-25) has been prepared for IPS for people with severe mental illness. The application of this scale for the SUD field has not been investigated. This study is part of the larger research project Work life: a longitudinal study of Individual Placement and Support for people with substance use disorder.

Dette doktorgradsprosjektet er en del av forskningsprosjektet "Work life: a longitudinal study on individual placement and support for people with substance use disorder" er å styrke det vitenskapelige grunnlaget for IPS-modellen for personer med ruslidelse. Forskningsprosjektet Work Life studerer modellen på et individuelt nivå, følge deltakere som har en kjent ruslidelse og som deltar i IPS, og på et organisatorisk nivå, hvordan modellen er implementert og vedlikeholdt i tjenestene som tilbyr IPS. Hovedformålet med dette doktorgradsprosjektet er å undersøke hvordan IPS-tjenesten er implementert og vedlikeholdt for personer med ruslidelse i en "real life", klinisk setting. Prosjektet vil studere utfordringer knyttet til implementering slik de er formulert av leverandører av IPS-tjenesten, slik de kommer frem i IPS-evalueringer og hvordan disse utfordringene formuleres i kvalitetsforbedringsplaner for tjenesten. IPS er en evidensbasert er evidensbasert arbeidsrettet rehabiliteringsmodell, som bidrar til at personer med nedsatt funksjonsevne grunnet helseplager kommer i ordinært, lønnet arbeid (Bond, et al., 2001). IPS er basert på et integrert samarbeid mellom velferdstjenestene (NAV) og helsevesenet. Det er godt dokumentert i en rekke internasjonale og nasjonale randomiserte, kontrollerte studier at modellen har vesentlig bedre effekt enn andre arbeidsrettede rehabiliteringsmodeller (e.g. Reme, et al., 2016) i forhold til personer med moderate til alvorlige psykiske lidelser. Vi vet derimot lite om hvilke faktorer ved IPS-modellen i seg selv og hvilke individuelle faktorer hos personer med ruslidelse som mottar IPS som fremmer muligheten for vellykket overgang til arbeid.

Activity:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune