Back to search

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Det nye totalforsvaret –organisering av samfunnets sikkerhets- og beredskapsressurser i møte med nye utfordringer

Alternative title: The new total defense concept: Organization of society’s collective defense and civil preparedness resources in the face of new challenges.

Awarded: NOK 1.8 mill.

The total defense concept is a catch all term for the combined resources of military and civil preparedness. During the cold war, the total defense concept was the foundation of the military defense of the country. After the cold war ended, the concept lost most of its relevance, as it did not cater for situations in the lower range of the crisis spectrum - the so-called peacetime crises. In the Autumn of 2016, the Norwegian government initiated a process to renew the Norwegian total defense. The rationale was the new threat assessment, including an increasingly complex security situation abroad, exemplified by Russia’s annexation of Crimea. The annexation of Crimea, as well as meetings in the Central Defense forum during the corona pandemic, serves as examples that the distinction between state- and societal security is in flux. The above trend points to the project's main research question: How is the new total defense concept both influenced by, and further developed in, a dynamic threat and preparedness environment? The theoretical foundation rests on a scoping review of literature and research within the social sciences, especially in fields such as organizational sciences and interdisciplinary defense studies. Empirical data will be obtained through document studies, interviews, surveys, and a case study. In addition, a precursory bi-domestic literature study supports the projects comparative analysis. Early in the project, a comparative study between Norway and Finland’s total defense concept is to be conducted, thus making it possible to explore both similarities and differences – the latter as consequence of the two nations' different priorities and choices. The comparative analyses will provide a backdrop for interviews of civilian, commercial, and military actors. In addition, a case study based on the large NATO and total defense exercise ‘Trident juncture 18’ will further provide input to answer the main research question.

'Totalforsvaret' er en fellesbetegnelse for det militære forsvaret og den sivile beredskapen. I dag omfatter begrepet gjensidig støtte og samarbeid mellom sivil og militær side for å forebygge, planlegge for, og håndtere kriser i hele krisehåndteringsspekteret. Høsten 2016 besluttet regjeringen å sette i gang et arbeid for å fornye det norske totalforsvaret. Begrunnelsen var det nye trusselbildet, og en tiltagende uoversiktlig sikkerhetspolitisk situasjon. Programmet ble avsluttet 31.12 2020. Totalforsvaret, med sine private, offentlige, frivillige og militære aktører, er en kompleks organisasjon. Prosjektets overordnede problemstilling er: Hvordan påvirkes det nye totalforsvaret av, og videreutvikles i, et dynamisk trussel- og beredskapsbilde? Den overordnede problemstillingen er operasjonalisert i tre delspørsmål. Det første delspørsmålet tar for seg kjennetegn ved dagens totalforsvar. Totalforsvarskonseptet er en organisering av beredskapen som er særlig utbredt i Norden og Baltikum. Det norske totalforsvarskonseptet vil derfor bli sammenlignet med det finske konseptet for å fremheve særtrekk og peke på ulike veivalg. Skillet mellom statssikkerheten og samfunnssikkerheten er i endring. Spørsmålet som stilles er hva dette betyr for totalforsvarskonseptet; særlig knyttet til gråsoneutfordringer som sammensatte trusler, inkludert cyberangrep, påvirkningsoperasjoner med mer. Hva betyr det organisatorisk om skillet mellom stats- og samfunnssikkerhet viskes ut? Det tredje delspørsmålet ser på totalforsvarets avhengighet av kommersielle aktører/private virksomheter for å ivareta for eksempel forsyningssikkerheten. Er trenden tiltagende, og hvilke utfordringer kan internasjonale, ofte uoversiktlige forsyningskjeder føre til for totalforsvaret og samfunnets motstandsdyktighet? Formålet med prosjektet er å avdekke ny kunnskap om totalforsvaret, og peke på fremtidige utfordringer og potensielle løsninger for en videreutvikling av konseptet.

Funding scheme:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Funding Sources