Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Oral helse hos rus- og psykiatripasienter

Alternative title: Oral health in inpatients having psychiatric and addicitve disorders

Awarded: NOK 1.8 mill.

People suffering from substance abuse and mental illness may find it difficult to maintain good oral hygiene and dietary habits, and to recieve dental treatment. Furthermore, many addictive and psychotropic drugs cause dry mouth, increasing the risk of caries and gum disorders. Thus, people suffering from substance abuse and severe mental illness often have a great need for dental care, but may face both health-related and financial obstacles to receiving it. In Norway, few studies have assessed the oral health of these groups of patients. We therefore don't know if current dental health services are able to secure their oral health and how these patients experience the provision of dental health services. We also lack knnowledge about which sociodemographic and health related variables that have the strongest impact on dental health. Such knowledge could allow causal treatment and ensure priority of the subsets of patients who are in greatest need of dental treatment. A better understanding of the patients’ experiences of dental health provision and of conditions that promote or impede use can promote a better facilitation of dental health care. The study is cross-sectional and aims at increasing our knowledge of oral health and health behavior in patients at the Substance Abuse and Psychiatry Clinic at the University Hospital of North Norway, Åsgård. We also seek to determine socioeconomic and health-related variables that associates with oral health and the use of dental services. The study will be conducted at the dental clinic at Åsgård, which is run by the Public Dental Health Service in Troms and Finnmark County. Participants will answer a questionnaire assessing socioeconomic conditions, general health, pharmaceuticals, dental health behavior, quality of life, anxiety, depression and psychosis symptoms as well as substance abuse. In addition, a clinical examination will be carried out to determine dental status.

Personer med rus- og/eller psykisk lidelse kan ha problemer med å opprettholde gode hygiene- og kostholdsvaner, samt å gå regelmessig til tannlege. Mange rusmidler og psykofarmaka kan gi munntørrhet og derved øke risikoen for karies og tannkjøttlidelser. Blant pasienter med rus- og alvorlig psykisk lidelse finner vi derfor mange med et stort behov for tannhelsehjelp som samtidig kan ha helserelaterte og økonomiske hindringer for å motta den. I Norge er det gjort få studier på disse pasientgruppene. Vi mangler derfor kunnskap om hvorvidt dagens tannhelsetilbud evner å ivareta munnhelsen til disse pasientene og om hvordan pasientgruppene selv opplever tilbudet om tannhelsetjenester. Vi vet også lite om hvilke faktorer hos de med rus- og/eller psykisk lidelse som har mest betydning for tannhelsen. Kunnskap om munnhelse samt hvilke symptomer og plager som er sterkest assosiert med dårlig tannstatus vil være til konkret nytte i det daglige tannhelsearbeidet for disse pasientgruppene, ved å gi tannlegene informasjon om hvilke undergrupper av pasienter som kan være i størst behov av tannbehandling. Kunnskap om pasientgruppens opplevelser av tannhelsetilbudet og forhold som fremmer bruk eller er barrièrer for bruk kan bidra bedre tilrettelegging av tannhelsetjenestene. Studien er en tverrsnittstudie for å kartlegge munnhelse og helseadferd samt sosioøkonomiske og helserelaterte forklaringsvariabler for dette hos pasienter ved Rus- og psykiatriklinikken ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Åsgård. Studien vil utføres ved tannklinikken ved Åsgård som drives av Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) i Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK). Deltakerne skal besvare et spørreskjema for å kartlegge sosioøkonomiske forhold, generell helse, legemidler, tannhelseadferd, livskvalitet, type og grad av angst, depresjon og psykosesymptomer og type og grad av ruslidelse. I tillegg vil det bli gjort en klinisk undersøkelse for å kartlegge tannstatus.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Activity:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune